16.12.2014 Soubory hlasování 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 12162014_01.txt 12162014_02.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 12162014_03.txt 12162014_04.txt 12162014_05.txt 12162014_06.txt 12162014_07.txt 12162014_08.txt Volba předsedy a členů Kontrolního výboru
bod č. 2 12162014_09.txt 12162014_10.txt 12162014_11.txt 12162014_12.txt 12162014_13.txt 12162014_14.txt 12162014_15.txt 12162014_17.txt Volba členů Finančního výboru
bod č. 3 12162014_18.txt 12162014_19.txt 12162014_20.txt 12162014_21.txt 12162014_22.txt Volba členů Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku
bod č. 4 12162014_23.txt 12162014_24.txt 12162014_25.txt 12162014_26.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 5 12162014_27.txt Dodatek č. 1 k Zřizovací listině Nemocnice Na Františku
bod č. 6 12162014_28.txt 12162014_29.txt 12162014_30.txt 12162014_31.txt Vyhodnocení III. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ14_0659 ze dne 24. 6. 2014
bod č. 7 bez hlasování Dotazy a interpelace
bod č. 8 12162014_32.txt Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2014
bod č. 9 12162014_33.txt 12162014_34.txt 12162014_35.txt 12162014_36.txt Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2015 ve znění 3. návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2015
bod č. 10 12162014_37.txt Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2015
bod č. 11 12162014_38.txt Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2015
bod č. 12 12162014_39.txt Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2015
bod č. 13 12162014_40.txt Stanovisko ke směně pozemků parc. č. 3124/10 o výměře 1669 m2, parc. č. 3124/128 o výměře 1260 m2, parc. č. 3124/129 o výměře 935 m2 vše v k. ú. Braník, obec Praha 4 a pozemků parc. č. 504 o výměře 156 m2, parc. č. 507 o výměře 300 m2, parc. č. 508 o výměře 273 m2, parc. č. 509 o výměře 305 m2 a parc. č. 510 o výměře 645, vše v k. ú. Malá Strana, obec Praha 1
bod č. 14 12162014_41.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 86, Spálená 9, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 15 12162014_42.txt Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 175, Sněmovní 5, k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 16 12162014_43.txt Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 17 12162014_44.txt Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídky
bod č. 18 12162014_45.txt Prodej části společných prostor v domě č. p. 511, Havelská 3 a odpovídajícího spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 435, obojí v k. ú. Staré Město, Praha 1 a s tím související změna prohlášení vlastníka smlouvou o výstavbě
bod č. 19 12162014_46.txt 12162014_48.txt 12162014_49.txt 12162014_50.txt Zrušení usnesení č. UZ11_0180 ze dne 20.12.2011 – Výstavba půdních bytových jednotek v domě č. p. 1604, k. ú. Nové Město, Bolzanova 7, Praha 1
bod č. 20 12162014_51.txt Kroky vedoucí k zákazu provozování loterií a sázkových her, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů a jiných obdobných přístrojů na celém území MČ Praha 1