11.10.2016 Soubory hlasování 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 10112016_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 10112016_02.txt 10112016_03.txt 10112016_04.txt 10112016_05.txt 10112016_06.txt 10112016_07.txt 10112016_08.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 10112016_09.txt 10112016_10.txt 10112016_11.txt 10112016_12.txt 10112016_13.txt Revokace části usnesení číslo UZ16_0302 ze dne 06.09.2016 ve věci : Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 3 10112016_14.txt Přidělení finančních prostředků v rámci: „Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2016“
bod č. 4 10112016_15.txt Vrácení/prominutí smluvní pokuty ve výši 150.000 Kč výherkyni výběrového řízení rozestavěné bytové jednotky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1, Opatovická 20, č. p. 158, k. ú. Nové Město
bod č. 5 10112016_16.txt Návrh Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Revoluční
bod č. 6 10112016_17.txt Prodej bytových jednotek č. 757/1 a č. 757/4 na adrese č. p. 757, Haštalská 21, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu s „Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům“ dle UZ15_0093 ze dne 22.04.2015 – I. nabídka
bod č. 7 10112016_18.txt 10112016_19.txt Záměr prodeje bytu č. 1956/11 – č. p. 1956 Navrátilova 8, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 8 10112016_20.txt Rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k domu č. p. 923 a k pozemku parc. č. 796 se stavbou budovy č. p. 923, na adrese Dlouhá 5, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 9 10112016_22.txt Prodej bytové jednotky č. 66/8 na adrese č. p. 66, Pařížská 13, k. ú. Josefov, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 10 bez hlasování Dotazy a Interpelace členů zastupitelstva
bod č. 11 10112016_23.txt Prodej bytové jednotky č. 66/17 na adrese č. p. 66, Pařížská 13, k. ú. Josefov, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 12 10112016_24.txt Záměr směnit část pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 7 m2 za část pozemku parc. č. 1026/2, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 11 m2 (Za Haštalem 785/3)
bod č. 13 10112016_25.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.04.2016 do 30.06.2016
bod č. 14 Přerušeno Žádost o uzavření dohody o splátkách – nebytová jednotka č. 1030/102 v domě č. p. 1030 v k. ú. Staré Město, Benediktská 9, Praha 1
bod č. 15 10112016_26.txt Změna části usnesení č. UZ16_0298 ze dne 21.06.2016 – Rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k domu č. p. 630 a k pozemku parc. č. 2070/1 se stavbou budovy č. p. 630, na adrese Štěpánská 53, 57, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 16 10112016_27.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 806, parc. č. 914, Anežská 5, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 17 10112016_28.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 -OPS/OTMS
bod č. 18 10112016_29.txt Prodej pozemku č. parc. 246/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1, Karoliny Světlé 31, čp. 325
bod č. 19 10112016_30.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 -OSN/OTMS
bod č. 20 10112016_31.txt Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 147, k. ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3