21.06.2016 Soubory hlasování 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 06212016_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 06212016_02.txt 06212016_03.txt 06212016_04.txt 06212016_05.txt 06212016_06.txt 06212016_07.txt 06212016_08.txt 06212016_09.txt 06212016_10.txt 06212016_11.txt 06212016_12.txt 06212016_13.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 06212016_14.txt Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Marku Ebenovi
bod č. 3 06212016_15.txt Návrh na udělení Ceny Prahy 1 paní Anně Chromy
bod č. 4 06212016_16.txt Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 5-2016
bod č. 5 06212016_17.txt 06212016_18.txt 06212016_19.txt 06212016_20.txt Řešení problematiky negativních dopadů způsobených zábavní pyrotechnikou a v prostoru řečiště Vltavy a snížení dopadů přetížené lodní dopravy v okolí Karlova mostu
bod č. 6 06212016_21.txt 06212016_23.txt 06212016_24.txt Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru CES č. 2015/0522 – dům čp. 25, k. ú. Josefov, Široká 6, Praha 1
bod č. 7 bez hlasování Dotazy a interpelace
bod č. 8 06212016_25.txt Žádost o změnu splátkového kalendáře na dlužné nájemné u nebytového prostoru v domě č. p. 654, k.ú. Staré Město, Templová 6, Praha 1
bod č. 9 06212016_26.txt Prodej pozemku č. parc. 18/2 v k. ú. Josefov, Praha 1 -Maiselova 7, čp. 58
bod č. 10 06212016_27.txt Prodej pozemku č. parc. 230/2 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 – Mostecká 3, čp. 55
bod č. 11 06212016_28.txt Prodej nemovité věci – pozemku č. parc. 962/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 – U Milosrdných 8, čp. 850
bod č. 12 06212016_29.txt Souhlasné prohlášení o vzniku věcných břemen k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba – budova č. p. 630/53 a budova č. p. 630/57, ul. Štěpánská ve prospěch budoucího pozemku parc. č. 2070/7, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba – budova č. p. 2124/55, ul. Štěpánská
bod č. 13 06212016_30.txt 06212016_31.txt Prodej bytové jednotky č. 1592/3 na adrese č. p. 1592, Mezibranská 17, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 14 06212016_32.txt Prodej bytové jednotky č. 629/10 na adrese č. p. 629, parc. č. 2069, Štěpánská 59, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 15 06212016_33.txt Prodej bytové jednotky č. 715/57 na adrese č.p. 715, Dlouhá 38, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 16 06212016_34.txt Prodej bytové jednotky č. 618/8 na adrese č. p. 618, Dlouhá 14, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 17 06212016_35.txt Prodej nově budované bytové jednotky č. 929/11 – nyní nebytové jednotky č. 929/103 – v domě čp. 929, k. ú. Staré Město, Staroměstské náměstí 8, Praha 1 v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ15_0087 ze dne 22.04.2015
bod č. 18 06212016_36.txt Uzavření dohody o narovnání vzájemných práv a povinností vyplývajících z vybudování bytové jednotky v domě č. p. 777, Václavské náměstí 12.,k.ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 19 06212016_37.txt Vyhlášení V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů
bod č. 20 06212016_38.txt II. Výběrové řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1
bod č. 21 06212016_39.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Haštalská 754/13, PSČ 110 00
bod č. 22 06212016_40.txt Smlouva o výstavbě výtahu v domě č. p. 21, parc. č. 18, Mikulášská 6, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 23 06212016_41.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 474, parc. č. 523, Kožná 4, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 24 06212016_42.txt Záměr prodeje bytu č. 694/5 – č. p. 694 Rybná 22, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 25 06212016_43.txt Rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k domu č. p. 630 a k pozemku parc. č. 2070/1 se stavbou budovy č. p. 630, na adrese Štěpánská 53, 57, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 26 06212016_44.txt Prodej části spol. prostor v domě č. p. 850, parc. č. 962/1, U Milosrdných 8, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 27 06212016_45.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 28 06212016_46.txt Výběrové řízení na prodej půdních prostor budovy čp. 964, která je součástí pozemku č. parc. 449, V Kotcích 24, k. ú. Staré Město, Praha 1