17.05.2016 Soubory hlasování 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 05172016_01.txt 05172016_02.txt 05172016_03.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 05172016_04.txt Změna stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 1 a stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu Zastupitelstva MČ Praha 1 v souladu s vykonávanou funkcí 1. zástupce starosty
bod č. 2 05172016_05.txt 05172016_06.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 3 05172016_07.txt 05172016_08.txt Revokace usnesení č. UZ16_0229 ze dne 15.03.2016 – Změna ve složení Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku
bod č. 4 05172016_09.txt Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2015
bod č. 5 05172016_10.txt Změna rozpočtu MČ Praha 1 a změna plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti MČ Praha 1 pro rok 2016
bod č. 6 05172016_11.txt Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu JEDNIČKA PRO ROK 2016 – sociální oblast
bod č. 7 05172016_12.txt Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1
bod č. 8 05172016_13.txt Záměr prodeje pozemku č. parc. 246/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1, Karoliny Světlé 31, čp. 325
bod č. 9 05172016_14.txt Prodej části společných prostor v domě č. p. 434, Újezd 32, k. ú. Malá Strana, Praha 1 a s tím spojená změna prohlášení vlastníka výše uvedeného domu
bod č. 10 05172016_15.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 850, parc. č. 962/1, U Milosrdných 8, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 11 05172016_16.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 12 05172016_17.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.01.2016 do 31.03.2016
bod č. 13 bez hlasování Dotazy a interpelace
05172016_18.txt Procedurální hlasování o pokračování jednání do 13 hodiny
bod č. 14 05172016_19.txt Zapojení Úřadu MČ Praha 1 do Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky
bod č. 15 05172016_20.txt Odůvodnění veřejné zakázky – Revitalizace dvora Štěpánská č.p. 630
05172016_21.txt Procedurální hlasování – Návrh Mgr. Petra Kučery o změně Programu
bod č. 16 05172016_22.txt Návrh mediační dohody se společností ARTA, spol. s r. o., IČ: 49549391
bod č. 17 05172016_23.txt Návrh na uzavření smíru ve věci žaloby společnosti Donlič Interier, spol. s r. o., v likvidaci, o vydání zhodnocení nebytové jednotky č. 101 a 102 v domě č. p. 864, k. u. Staré Město, Bílkova 13-15, Praha 1