12.04.2016 Soubory hlasování 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 04122016_01.txt 04122016_02.txt 04122016_03.txt 04122016_04.txt 04122016_05.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 04122016_06.txt 04122016_07.txt 04122016_08.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 04122016_09.txt 04122016_10.txt 04122016_11.txt Granty na opravu domovního fondu – 2016
bod č. 3 04122016_12.txt 04122016_13.txt Problematika hospodaření SVJ Kozí 9
bod č. 4 04122016_14.txt Dotazy a interpelace
04122016_15.txt Procedurální návrh pana T. Macháčka na předřazení bodu Programu
bod č. 5 04122016_16.txt 04122016_17.txt Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 6 04122016_18.txt Přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2016
bod č. 7 04122016_19.txt Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2016
bod č. 8 04122016_20.txt Uzavření splátkového kalendáře na úhradu příslušenství pohledávky – dlužné nájemné za užívání bytu č. 670/1 v domě čp. 670, k. ú. Nové Město, Karlovo nám. 25, Praha 1
bod č. 9 04122016_22.txt Záměr prodeje bytu č. 118/7 – č. p. 118, Široká 20, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů – I. nabídka
bod č. 10 04122016_23.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 11 04122016_24.txt 04122016_25.txt 04122016_26.txt Přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2016
bod č. 12 04122016_27.txt Připomínky MČ Praha 1 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy
bod č. 13 04122016_28.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 434, parc. č. 331/1, Újezd 32, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 14 04122016_29.txt Projednání rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ15_0183 ze dne 10. 11. 2015 o vyhodnocení výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1 – Opatovická 20, č. p. 158, k. ú. Nové Město
bod č. 15 bez hlasování Informace – aplikace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 1, resp. vyjasnění některých nejasností kolem prohlášení odevzdávaných podle obou předpisů