15.03.2016 Soubory hlasování 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 03152016_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 03152016_02.txt Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam paní Elišce Junkové
bod č. 2 03152016_03.txt Návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Ladislavu Smočkovi a návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Jiřímu Jírů
bod č. 3 03152016_04.txt 03152016_05.txt 03152016_06.txt 03152016_07.txt 03152016_08.txt 03152016_09.txt 03152016_10.txt 03152016_11.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 4 03152016_12.txt Pořízení nové skiaskopicko-skiagrafické stěny pro RTG oddělení, pro příspěvkovou organizaci Nemocnici Na Františku
bod č. 5 03152016_13.txt Žádost o přidělení alikvótní částky z rozpočtu MČ Praha 1 na sanace objektu č.p. 203, Dům U Sluníčka, Praha 1 a na opravu střechy objektu č. p. 792, Wiehlův dům, Praha 1 v rámci dotačního titulu Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016
bod č. 6 03152016_14.txt Aktualizace Programu regenerace MČ Praha 1
bod č. 7 03152016_15.txt Změna ve složení Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku
bod č. 8 03152016_16.txt Přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2016
bod č. 9 03152016_17.txt Přidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2016“
bod č. 10 03152016_18.txt Narovnání vztahů mezi Městskou částí Praha 1 a Ministerstvem průmyslu a obchodu vyplývajících z užívání části domu č. p. 928 k. ú. Nové Město, Opletalova 20, Praha 1
bod č. 11 03152016_19.txt Žádost o změnu účelu užívání z bytové jednotky na nebytovou v domě č. p. 97, parc. č. 51, Křižovnická 8, vše k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 12 03152016_20.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 502, parc. č. 518/1, 518/2 a 518/3, Havelská 21, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 13 03152016_21.txt Záměr prodeje pozemku č. parc. 230/2 v k. ú. Malá Strana, Praha 1, Mostecká 3, čp. 55
bod č. 14 03152016_22.txt Prodej bytu č. 1759/4 – č. p. 1759 Jindřišská 8, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 15 03152016_23.txt Změna splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 1042, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 16, Praha 1
bod č. 16 03152016_24.txt 03152016_25.txt 03152016_26.txt Zpráva Kontrolního výboru o projednávání podané stížnosti Mgr. Petra Kučery, člena Zastupitelstva MČ Praha 1 – granty v oblasti sportu pro rok 2015
bod č. 17 03152016_27.txt Zrušení usnesení UZ15_0162 ze dne 08.09.2015
bod č. 18 03152016_28.txt Prodej části společných prostor v domě č. p. 24, Široká 4, k. ú. Josefov, Praha 1 a s tím spojená změna prohlášení vlastníka výše uvedeného domu
bod č. 19 03152016_29.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 923, parc. č. 14/1, Opletalova 10, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 20 03152016_30.txt Souhlas s navýšením úvěru pro Společenství vlastníků ul. Mezibranská čp. 1367/21 Praha 1
bod č. 21 03152016_31.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 30, k. ú v Praze 1 se sídlem Karlova 163/30, Staré Město, Praha 1
bod č. 22 03152016_32.txt Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru CES č. 2015/0515 – dům čp. 1062, k. ú. Staré Město, Melantrichova 6, Praha 1
bod č. 23 bez hlasování Dotazy a interpelace
bod č. 24 bez hlasování Zpráva o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za období od 01.01.2015 do 31.12.2015
bod č. 25 staženo Projednání rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ15_0183 ze dne 10.11.2015 o vyhodnocení výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1, Opatovická 20, č. p. 158, k. ú. Nové Město
bod č. 26 03152016_33.txt Odkup části pozemku parc. č. 321/16, k. ú. Janov nad Nisou
bod č. 27 03152016_34.txt Vyhodnocení IV. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek, bytů – změna rozhodnutí č. UZ15_0204 ze dne 15.12.2015 v bodě 13. usnesení – Pařížská 28, čp. 131, k. ú. Josefov
bod č. 28 03152016_35.txt Rekonstrukce ulice Štěpánská