27.01.2016 Soubory hlasování 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 01272016_01.txt 01272016_02.txt 01272016_03.txt 01272016_04.txt 01272016_05.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 01272016_06.txt 01272016_07.txt 01272016_08.txt Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2016 a rozpočtový výhled MČ Praha 1 na roky 2017 – 2021
bod č. 2 01272016_09.txt 01272016_10.txt 01272016_11.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 3 01272016_12.txt Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1
bod č. 4 01272016_13.txt Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1
bod č. 5 01272016_14.txt Prodej bytové jednotky č. 665/6 na adrese č. p. 665, Navrátilova 12, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny – I. nabídka
bod č. 6 01272016_15.txt Prodej bytu č. 1759/6 – č. p. 1759 Jindřišská 8, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 7 01272016_16.txt Prodej půdní bytové jednotky v domě č. p. 657, k. ú. Nové Město, na adrese Žitná 13, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 8 01272016_17.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 9 01272016_18.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.10.2015 do 31.12.2015
bod č. 10 01272016_19.txt Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 24, parc. č. 33, Široká 4, k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 11 01272016_20.txt Svěření částí pozemků č. parc. 2349 a 2350 v k. ú. Nové Město, Praha 1 a odnětí pozemků č. parc. 282/1 a 282/3 v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 12 01272016_21.txt Žádost o spolupořadatelství: Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan – Malostranské masopustní veselí 2016
bod č. 13 01272016_22.txt Dotazy a interpelace
bod č. 14 01272016_23.txt Prodej pozemku parc. č. 164, k.ú. Nové Město, Senovážné nám. 12, Praha 1
bod č. 15 01272016_24.txt Odůvodnění veřejné zakázky – ZŠ NÁMĚSTÍ CURIEOVÝCH – ÚPRAVA PŮDNÍCH PROSTOR
bod č. 16 01272016_25.txt 01272016_26.txt 01272016_27.txt Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku
bod č. 17 01272016_28.txt Záměr změny prohlášení vlastníka v domě č. p. 923, parc. č. 14/1, Opletalova 10, k. ú. Nové Město, Praha 1