15.12.2015 Soubory hlasování 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 12152015_01.txt 12152015_02.txt 12152015_03.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 12152015_04.txt Rozpočtové provizorium MČ Praha 1 na rok 2016 ve znění 3. návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2016
bod č. 2 12152015_05.txt Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2016
bod č. 3 12152015_06.txt Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2016
bod č. 4 12152015_07.txt Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2016
bod č. 5 12152015_08.txt 12152015_09.txt 12152015_10.txt 12152015_11.txt 12152015_12.txt 12152015_13.txt 12152015_14.txt 12152015_15.txt Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1
bod č. 6 12152015_16.txt Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Pštrossova
bod č. 7 12152015_17.txt Koupě id. podílu na pozemku parc. č. 92, k. ú. Malá Strana, Praha 1, jehož součástí je dům čp. 23, k. ú. Malá Strana, Tomášská 10, Praha 1
bod č. 8 12152015_18.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 799, parc. č. 933/1, 933/2, 933/3 a 933/4, U Obecního dvora 7, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 9 přerušeno Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 24, parc. č. 33, Široká 4, k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 10 12152015_19.txt Záměr prodeje pozemku č. parc. 18/2 v k. ú. Josefov, Praha 1, (Maiselova 7, čp. 58)
bod č. 11 12152015_20.txt Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č.p. 1955, k.ú. Nové Město, Příčná 10, Praha 1
bod č. 12 12152015_21.txt Žádost o prominutí poplatku z prodlení – bytová jednotka č. 237/11 v domě čp. 237, k.ú. Malá Strana, Nerudova 39, Praha 1
bod č. 13 12152015_22.txt Záměr prodeje bytu č. 759/10 – č.p. 759 Hradební 5, k.ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 14 12152015_23.txt Prodej bytu č. 440/2 v objektu č.p. 440 Všehrdova 7, k.ú. Malá Strana, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 15 12152015_24.txt Prodej bytu č. 864/11 v objektu č.p. 864 Bílkova 13,15, k.ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 16 12152015_25.txt Prodej bytu č. 175/1 v objektu Sněmovní 5, k.ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 17 12152015_26.txt Prodej bytu č. 1759/5 – č.p. 1759 Jindřišská 8, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 18 12152015_27.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 19 12152015_28.txt Náprava nedostatků evidence nedokončených investic
bod č. 20 bez hlasování Dotazy a interpelace
bod č. 21 12152015_29.txt Vyhodnocení IV. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů
bod č. 22 12152015_30.txt Prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 802, jehož součástí je dům čp. 919, V Kolkovně 4, Praha 1, vše v k. ú. Staré Město, obec Praha 1
bod č. 23 12152015_31.txt Uzavření dohody o narovnání vzájemných práv a povinností vyplývajících z vybudování nebytové jednotky v domě č. p. 18, Žatecká 5, k. ú. Josefov, Praha 1 a uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 18/103 s Ing. Bohuslavem Kabátkem