10.11.2015 Soubory hlasování 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 11102015_01.txt 11102015_02.txt 11102015_03.txt 11102015_04.txt 11102015_05.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 11102015_06.txt Finanční dary pedagogům, nepedagogům a ředitelům základních a mateřských škol, školních jídelen a Školy v přírodě a školní jídelny Čestice
bod č. 2 11102015_07.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.07.2015 do 30.09.2015
bod č. 3 11102015_08.txt Žádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1955, k. ú. Nové Město, Příčná 10
bod č. 4 11102015_09.txt Prodej bytu č. 1759/2 v objektu č. p. 1759 Jindřišská 8, v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 5 stažen Prodej bytové jednotky č. 56/3 na adrese č. p. 56 Mostecká 1, k. ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 6 11102015_10.txt Prodej bytové jednotky č. 1026/13 v objektu č. p. 1026, Havlíčkova 6, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 7 11102015_11.txt Zrušení usnesení č. UZ15_0051 ze dne 10.03.2015
bod č. 8 11102015_12.txt 11102015_13.txt Prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 802, jehož součástí je dům čp. 919, V Kolkovně 4, Praha 1, vše v k. ú. Staré Město, obec Praha 1
bod č. 9 11102015_14.txt Prodej půdní bytové jednotky v domě č. p. 657, k. ú. Nové Město, na adrese Žitná 13, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 10 bez hlasování Dotazy a interpelace
bod č. 11 11102015_15.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 12 11102015_16.txt Prodej bytové jednotky č. 864/24 na adrese č. p. 864, Bílkova 13,15, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 13 11102015_17.txt Volné kapacity MČ Praha 1 pro krizové ubytování uprchlických rodin
bod č. 14 11102015_19.txt 11102015_20.txt Přidělení finančních prostředků v rámci Grantů na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015
bod č. 15 11102015_21.txt Vyhodnocení výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1
bod č. 16 11102015_22.txt Záměr prodeje nemovité věci – pozemku č. parc. 962/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (U Milosrdných 8, čp. 850)
bod č. 17 11102015_23.txt Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam panu Bedřichu Kopecnému a udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam panu Prof. PhDr. Radimu Paloušovi Dr. h. c.