Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Ing. Tomáš Heres

Místopředsedové
Mgr. Amália Počarovská
Vojtěch Ryvola
Tajemník
Jolana Braunová
Členové
Mgr. Patricia Cipro M.A
Mgr. Michal Vostřez
Mgr. Martina Smetanová
Giancarlo Lamberti

Statut výboru

Podmínky činnosti a pravomoce Finančního výboru jsou dány §§  77 a 78, resp. 100 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění a Jednacím  řádem výborů Zastupitelstva městské části, schválený usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ19_0076 ze dne 18.06.2019.

Tento statut upřesňuje a rozvádí text odstavce (4) písm. a) § 78 citovaného zákona resp. článku 5 citovaného Jednacího řádu, které shodně zní: Finanční výbor

a)        provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky Městské části Praha 1

b)       plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo MČ Praha 1.

     Finanční výbor zejména:

  1. projednává s dostatečným předstihem rozpočet MČ, rozpočtové změny a výsledek hospodaření a předkládá své stanovisko Zastupitelstvu MČ při projednávání těchto materiálů
  2. projednává kvartální výsledky hospodaření MČ Praha 1
  3. projednává navrhované rozpočtové přesuny, při nichž se mění účel využití finančních prostředků, před jejich předložením RMČ a má právo prostřednictvím předsedy FV radě presentovat své stanovisko
  4. projednává výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřizovaných MČ Praha 1, před jejich projednáváním v RMČ.
  5. projednává pravidelné čtvrtletní informace o výsledcích hospodaření Nemocnice Na Františku, které předkládá ředitel vždy do 20. pracovního dne měsíce následujícího po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí a o případných nesrovnalostech informuje Zastupitelstvo MČ Praha 1
  6. sleduje rozsah a náklady investičních akcí, přesahující jeden rozpočtový rok
  7. vyjadřuje se k velkým opravám, přesahujícím částku 1 milion Kč
  8. vydává doporučení k promíjení pohledávek, pokud jsou v pravomoci ZMČ
  9. vydává doporučení ke schvalování splátkových kalendářů, pokud jsou v pravomoci ZMČ
  10. sleduje vymáhání dluhů a dodržování splátkových kalendářů

Harmonogram jednání
1. jednání dne 02. 01. 2019 – Zápis – PDF
2. jednání dne 28. 01. 2019 – Zápis – PDF
3. jednání dne 27. 02. 2019 – Zápis – PDF
4. jednání dne 03. 04. 2019 – Zápis – PDF
5. jednání dne 15. 05. 2019 – Zápis – PDF
6. jednání dne 12. 06. 2019 – Zápis – PDF
7. jednání dne 28. 08. 2019 – Program – ZDE – Zápis – ZDE
8. jednání dne 19. 09. 2019 – Program – ZDE – Zápis ZDE
9. jednání dne 13. 11. 2019 – Program – ZDE – Zápis – ZDE
10. jednání dne 13. 1. 2020 – Program – ZDE – Zápis ZDE
11. jednání dne 4. 3. 2020 – Program – ZDE – Zápis ZDE
! Z důvodu nouzového stavu se jednání dne 15. 4. a 13. 5. 2020 ruší bez náhrady !
12. jednání dne 10. 6. 2020 – Program – ZDE – Zápis ZDE
13. jednání dne 9. 9. 2020 – Program – ZDE – Zápis ZDE
14. jednání dne 7. 10. 2020 – Program – ZDE – Zápis ZDE
15. jednání dne 4. 11. 2020 – Program – ZDE – Zápis ZDE
16. jednání dne 9. 12. 2020 – Program – ZDE, Zápis ZDE
17. jednání dne 21. 1. 2021 – Program – ZDE, Zápis ZDE
18. jednání dne 7. 4. 2021 – Program – ZDE, Zápis ZDE
19. jednání dne 2. 6. 2021 – Program – ZDE, Zápis ZDE
20. jednání dne 8. 9. 2021 – Program – ZDE, Zápis ZDE
21. jednání dne 8. 12. 2021 – Program – ZDE, Zápis ZDE
22. jednání dne 19. 1. 2022 – Program – ZDE, Zápis ZDE
23. jednání dne 9. 3. 2022 – Program – ZDE, Zápis ZDE
24. jednání dne 6. 4. 2022 – Program – ZDE, Zápis ZDE
25. jednání dne 11. 5. 2022 – Program – ZDE, Zápis ZDE
26. jednání dne 8. 6. 2022 – Program – ZDE, Zápis ZDE
27. jednání dne 7. 9. 2022 – Program – ZDE, Zápis ZDE