Schůze Rady MČ Praha 1 se konají v řádných a v mimořádných termínech. Řádné se konají 1x za 7 dní, zpravidla každé úterý od 13:00 hod. Mimořádné dle potřeby. O změně času a termínu rozhoduje starostka. Schůze rady jsou ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném  znění, neveřejné.

Rada MČ Praha 1 je 8 členná a tvoří ji starostka, místostarostové a další radní. Všech schůzí rady se zúčastní tajemník Úřadu městské části Praha 1 s hlasem poradním, zástupce oddělení vnějších vztahů a právník Úřadu MČ Praha 1. Schůzí se mohou účastnit také předsedové výborů zřízených zastupitelstvem a  předsedové komisí zřízených radou, kteří jsou pro tuto funkci, jako členové zastupitelstva, dlouhodobě uvolněni. Účast hostů je možná jen k jednotlivým bodům a se souhlasem rady.

Za účast na schůzi rady je považována i účast prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference), a to pouze z vážných důvodů. Při videokonferenci musí být jednoznačně prokazatelná identita člena rady (případně dalšího účastníka) pomocí přenosu obrazu i zvuku.

V případech, kdy připadne termín zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 na úterý, je jednacím dnem rady pondělí zpravidla od 10:00 hod.

Nejbližší harmonogram schůzí:

29.11.2022 (úterý) od 13:00 hod. 
06.12.2022 (úterý) od 13:00 hod.
13.12.2022 (úterý) od 13:00 hod.