Schůze Rady MČ Praha 1 se konají v řádných a v mimořádných termínech. Řádné se konají 1x za 7 dní, zpravidla každé úterý od 13:00 hod. Mimořádné dle potřeby. O změně času a termínu rozhoduje starostka. Schůze rady jsou ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném  znění, neveřejné.

Rada MČ Praha 1 je 9 členná a tvoří ji starostka, místostarostové/místostarostky a další radní. Všech schůzí rady se zúčastní tajemník Úřadu městské části Praha 1 s hlasem poradním, zástupce oddělení vnějších vztahů a právník Úřadu MČ Praha 1. Schůzí se mohou účastnit také předsedové/předsedkyně výborů zřízených zastupitelstvem a  předsedové/předsedkyně komisí zřízených radou, kteří jsou pro tuto funkci, jako členové/členky zastupitelstva, dlouhodobě uvolněni/uvolněny. Účast hostů je možná jen k jednotlivým bodům a se souhlasem rady.

Za účast na schůzi rady je považována i účast prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference), a to pouze z vážných důvodů. Při videokonferenci musí být jednoznačně prokazatelná identita člena rady (případně dalšího účastníka) pomocí přenosu obrazu i zvuku.

V případech, kdy připadne termín zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 na úterý, je jednacím dnem rady  zpravidla pondělí.

Nejbližší harmonogram schůzí:

27.02.2024 (úterý) od 13:00 hod.
05.03.2024 (úterý) od 13:00 hod.
11.03
.2024 (pondělí) od 13:00 hod.