Rada hl. m. Prahy schválila svými usneseními č. 1380 ze dne 6. 6. 2022 a č. 1491 dne 13. 6. 2022 dotační programy hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2023.

Jedná se o dotační programy:
• Program pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2023
• Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace
na rok 2023

Dotační Program pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2023 je určen na stavební a restaurátorské práce s cílem zachování památkové hodnoty a podstaty památkově významných objektů na území Pražské památkové rezervace, Památkové zóny v hl. m. Praze, či na objekty, které jsou prohlášeny za kulturní památku, případně movité kulturní památky. Přičemž žadatelem může být vlastník či spoluvlastníci objektu (více viz čl. E Programu). Z dotačního Programu jsou vyjmuty objekty ve vlastnictví hl. m. Prahy, Městských částí, České republiky či jakéhokoliv jiného státu.

Informace – PDF

Dotační Program pro označování provozoven na území Pražské památkové
rezervace v roce 2023
je cílen na redukci vizuálního smogu na území Pražské památkové rezervace. Přičemž v rámci hodnocení žádostí o dotaci je primárně sledováno a posuzováno, zda označení provozovny, které by mělo plnit vlastní reklamní funkci, svým záměrem respektuje architektonické hodnoty dotčené nemovitosti a charakter prostředí Pražské památkové rezervace. Vizuální a estetická kultivace veřejného prostoru uličního interiéru je stěžejním bodem tohoto dotačního Programu. Označení provozovny by mělo být přínosem jak pro památkový objekt, tak i pro veřejný interiér města a svou formou by mělo přispět k redukci vizuálního smogu (kupř. přizpůsobení označení řetězců památkovému charakteru prostředí změnou velikosti, barevnosti či četnosti loga oproti typovému standardu, intenzitě podsvícení).

Informace – PDF

Informace k Programům jsou také k dispozici na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, na Portálu hl. m. Prahy https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default a internetové stránce odboru památkové péče MHMP http://pamatky.praha.eu.