Naléhavý apel k řešení bezdomovectví a podpoře pracovníků v sociálních službách:

Vážený pane premiére, vážené paní ministryně a vážení páni ministři, vážený pane primátore,

obracím se na vás jako zástupkyně městské části Praha 1, území které dlouhodobě čelí dopadům spojeným s bezdomovectvím. Vyzývám vás k vzájemné spolupráci na řešení této závažné problematiky. Pojďme společným úsilím prokázat, že patříme mezi vyspělé a odpovědné společnosti.

Nedávná konference „Praha 1 a občané bez přístřeší” jasně potvrdila, že naše společnost trpí dlouhodobým a zanedbávaným problémem. Již mnoho let chybí adekvátní nabídka služeb umožňujících, aby si každý občan mohl utvářet svou vlastní cestu k důstojnějšímu životu než je život na ulici. 

V souvislosti s pracovními podmínkami upozorňuji na nedostatečná systémová řešení, stávající nedostatek zdrojů a nedostatečnou podporu. To vše vytváří nesmírný tlak na pracovníky v sociální oblasti, kteří poskytují pomoc a podporu těm nejvíce potřebným. Tito pracovníci čelí přetížení a situace se zhoršuje. Narůstá počet lidí v nouzi, kterým se nedostává adekvátní péče, ani dostatečné podpory. Tento stav významně ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb a ohrožuje fyzické i psychické zdraví pracovníků.

Nedostatečné služby pro občany bez přístřeší ve svém důsledku vadí i občanům, kteří mají kde bydlet. Bezdomovectví má vážné dopady na pohodlí a kvalitu života všech obyvatel. Přináší rizika bezpečnostní a zdravotní i estetické problémy ve veřejném prostoru. 

Není na místě však jen reagovat na následky bezdomovectví; měli bychom se společně zaměřit na účinnou prevenci a zajistit, aby lidé nemuseli těžkostem bezdomovectví vůbec čelit.

Tento žalostný stav doléhá v ČR nejvíce na Prahu 1 a její rezidenty. Rovněž na miliony turistů a návštěvníků z různých míst ČR, Evropy a celého světa, kteří centrum Prahy každoročně navštěvují. Téměř všichni občané bez přístřeší, kteří se pohybují ve veřejném prostoru Prahy 1 jsou pouze jejími návštěvníky, nejsou tedy jejími rezidenty.

Celonárodní i celopražská koncepce k řešení problematiky bezdomovectví byla schválena vládou a zastupitelstvem již v roce 2013. Vznikl rozsáhlý strategický akční plán i meziresortní pracovní skupina. Jsem přesvědčena, že je nejvyšší čas po více než 10 letech navázat na všechny smysluplné kroky a naplňovat tyto koncepce. Pomůžeme tím nejen občanům Prahy 1, ale i celé ČR zvýšit společenskou prestiž.

Městská část Praha 1 je největší obětí této situace a já, Ivana Antalová, radní pro sociální věci a bezbariérovost městské části Praha 1, Vás vyzývám ke spolupráci:

Deklarace:

„Každý člověk, který se ocitne na území Prahy 1 v bytové nouzi, v sociálním vyloučení nebo v jiném ohrožení, by neměl skončit na ulici bez pomoci, a rozšiřovat tak počty lidí bez domova. Všichni, kteří poskytují pomoc těm nejpotřebnějším, mají naši plnou podporu a uznání. Život každého člověka si zaslouží ochranu a úctu. 

Vyzývám odpovědné orgány, osoby a instituce ke spolupráci a společné realizaci následujících kroků:  

  • založení pracovních skupin na úrovni vlády a magistrátu, které budou aktivně podporovat lidi bez přístřeší na cestě k samostatnějšímu a kvalitnějšímu životu;
  • zajištění podpory a ochrany pracovníků v sociálních službách a inovacích;
  • vytvoření cesty z ulice pro ženy, které jsou vystaveny vyšší míře násilí, a jejichž děti končí kvůli bytové nouzi v dětských domovech;
  • vybudování sítě nenápadných hygienicko-zdravotnických center a ohříváren;
  • budování diskrétních pracovně-terapeutických komunit;
  • osvěta a vzdělávání, které povedou k prevenci bezdomovectví, odstraňování stereotypů a budou podporovat respektující a solidární společnost;

Listina základních práv a svobod zaručuje všem lidem svobodu a rovnost v důstojnosti a právech. Každému, kdo je v hmotné nouzi zaručuje právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Ústavní soud ČR, v kontextu našich platných mezinárodních závazků, z toho dovozuje i právo na přiměřené bydlení, respektive lidsky důstojné bydlení, jak je uvedeno v občanském zákoníku.” 

Věřím, že spolupráce s vámi i napříč celou naší společností bude úspěšná. Přiměřené lidsky důstojné bydlení je základní lidské právo, a v 21. století je nepřípustné, aby ve vyspělé společnosti žili lidé nouzově na chodníku. A o ženy bez přístřeší se musíme postarat co nejdříve.

Ivana Antalová, radní pro sociální věci a bezbariérovost Městské části Praha 1.