Oddělení správy nemovitostí a privatizacese zabývá převodem bytových jednotek do vlastnictví jejich oprávněných nájemníků. Převod bytů je dlouhý proces, který se sestává z mnoha kroků a navazujících činností:

 • příprava podkladů k projednání záměrů prodeje vybraných domů
 • vyhodnocování žádostí o odprodeji domů a kontrola oprávněnosti nájemníků zúčastnit se privatizace
 • zajištění informací o jednotlivých domech od správních firem
 • zaměření bytových a nebytových jednotek a kontrola společných částí domů
 • kontrola pozemků vztahujících se k privatizovaných domům
 • ve spolupráci s právním oddělením dořešení majetkoprávních vztahů ke kotelnám, garážím apod.
 • podávání návrhů věcných břemen
 • spolupráce se znalci na vyhotovení odborných znaleckých posudků
 • soustřeďování a kompletace dokladů od kupujících
 • řešení otázek spoluvlastnických vztahů a oprávněnosti privatizovat
 • vyhotovení a zaslání nabídek na převod bytových jednotek a zajištění jejich vyřízení
 • vyhotovení návrhů kupních smluv a zajištění jejich předložení ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 1
 • zajištění podpisů kupních smluv a vyhotovení návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • kontrola zaplacení kupní ceny
 • zajištění veškerých dokumentů ke schvalovací doložce MHMP a její vyřízení
 • provedení vkladu do katastru nemovitostí
 • pořádání informativních schůzí pro vlastníky před samotným založením Společenství vlastníků jednotek
 • organizace ustavující schůze Společenství vlastníků jednotek
 • poradní činnost pro Společenství vlastníků jednotek a poskytování informací k privatizaci bytového fondu
 • vedení veškeré evidence o prodaných domech související s činností oddělení

Rámcový přehled činnosti oddělení v oblasti majetko – analytické:

 • zajišťuje podání žádosti na HMP o svěření majetku MČ P1, příp. návrhů na odejmutí svěřeného majetku,
 • po formálně-právní stránce zodpovídá za předávání a přebírání nemovitostí při svěření do správy MČ P1, resp. odejmutí,
 • zajišťuje záznam, resp. výmaz vlastnického práva v katastru nemovitostí pro HMP, MČ P1 u domů, svěřených MČ P1,
 • vede a aktualizuje evidenci nemovitostí v majetku HMP, svěřených MČ P1,
 • zajišťuje podklady k majetkoprávním vztahům nemovitostí HMP, svěřených MČ P1, z katastru nemovitostí, pozemkových knih, archívu HMP apod. dle potřeb OTMS
 • spolupracuje při smluvním zabezpečení výkonu spoluvlastnictví nemovitostí se soukromými spoluvlastníky, při uzavírání smluv o společném nakládání s nemovitostí ve spoluvlastnictví a dalších smluv, upravujících vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky apod.,
 • spolupracuje s externími advokátními kancelářemi
 • zajišťuje uzavírání smluv o úplatném nebo bezúplatném převodu vlastnického práva včetně zajištění vkladu práva podle těchto smluv do katastru nemovitostí,
 • provádí kontrolu úhrady kupních cen u prodeje bytových domů podle „Zásad“ a ostatních povinností z těchto smluv vyplývajících v případě kupních smluv uzavřených podle „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví HMP“
 • zajišťuje uzavírání dodatků ke kupním smlouvám uzavřeným podle „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví HMP“ (změna splátkového kalendáře, zrušení předkupního práva apod.), vydává kvitance při doplacení kupní ceny a spolupracuje při zajištění výmazu předkupního a zástavního práva z katastru nemovitostí
 • vypracovává smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor v nestandardních případech
 • vypracovává smlouvy o pronájmu nebo výpůjčce domů a pozemků nebo jejich částí, svěřených MČ P1
 • připravuje schválení a uzavření smluv o zřízení věcného břemena
 • zajišťuje rozdělení pozemků na základě geometrických plánů a přidělení čísel popisných u nově postavených nebo rozdělených domů,
 • na základě požadavku Odboru správy majetku MHMP zajišťuje stanovisko MČ P1 k převodům majetku v obvodu MČ P1 pro MHMP,
 • řeší právní problémy se společenstvími vlastníků jednotek, týkající se případných změn prohlášení vlastníka o rozdělení domu na jednotky v katastru nemovitostí, včetně projednání v ZMČ Praha 1 a příslušného smluvního zajištění
 • zajišťuje návrh na podání změny prohlášení vlastníka nebo smlouvy o výstavbě do katastru nemovitostí
 • zajišťuje stanovisko MČ Praha 1 pro rozhodování v rámci společenství vlastníků jednotek, ke kterému je kompetentní pouze ZMČ Praha 1
 • zajišťuje výběrová řízení na prodej rozestavěných půdních bytových jednotek,
 • zajišťuje výběrová řízení na prodej volných bytových jednotek mimo „Zásady“ včetně zajištění smluvních a s nimi souvisejících vztahů s výherci výběrových řízení
 • zajišťuje výběrová řízení na pronájem domů jako celku
 • zajišťuje vyřízení žádostí o předplacení do fondu oprav včetně uzavření příslušné dohoy
 • zajišťuje výpisy, snímky pozemkových map, případně další podklady z katastru nemovitostí pro potřeby MČ P1,
 • zajišťuje fyzickou inventarizaci nemovitého majetku svěřeného MČ P1 v rámci inventarizace HMP a ve spolupráci s Odborem správy majetku a Finančním odborem eviduje pořizovací ceny domů, pozemků a staveb,
 • zajišťuje podklady pro plnění daňové povinnosti majitele nemovitosti
 • vyřizuje žádosti o uznání nepeněžtého plnění při koupi bytu oprávněným nájemce

Novinky

Archiv: Oddělení správy nemovitostí a privatizace

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Mgr. Kateřina DubskáVedoucí odd. správy nemovitostí
Vodičkova 18
Kancelář: 629
221 097 275
OTMS_OSN
Kateřina HnátkováEkonom OTMS
Vodičkova 18
Kancelář: 617
221 097 401
OTMS_OSN
JUDr. Božena LembovičováReferent správy nemovitostí
Vodičkova 18
Kancelář: 617
221 097 522
OTMS_OSN
František NeprašReferent správy nemovitostí
Vodičkova 18
Kancelář: 627
221 097 356
OTMS_OSN
Eva PojerováReferent správy nemovitostí
Vodičkova 18
Kancelář: 616
221 097 561
OTMS_OSN
Ivana SilovskáReferent správy nemovitostí
Vodičkova 18
Kancelář: 616
221 097 158
OTMS_OSN
Miloslava ŠimůnkováReferent správy nemovitostí
Vodičkova 18
Kancelář: 628
221 097 238
OTMS_OSN
Lukáš VaněkReferent správy nemovitostí
Vodičkova 18
Kancelář: 618
221 097 616
OTMS_OSN