Komise pro územní rozvoj a investice RMČ P1

Komise vydává stanoviska samosprávy k územně plánovací dokumentaci všech stupňů, stanoviska do územních řízení, stanoviska k architektonickým, urbanistickým a dopravním studiím, k záměrům na změnu využití, rekonstrukci nebo přestavbu objektů nebo umístění drobných objektů ovlivňujících vzhled Pražské památkové rezervace. Dále se vyjadřuje k jednotlivým etapám zpracování strategických dokumentů (např. Program rozvoje MČ Praha 1) nebo k dílčím fázím zpracování smluvních děl se vztahem ke stavebnímu vývoji.

Tato komise rovněž projednává návrhy, podněty, stížnosti a připomínky občanů, institucí a zájmových sdružení, které se týkají svěřené působnosti a další body dle schváleného statutu.

Komise předkládá podněty Radě MČ Praha 1, stanoviska a připomínky ostatním komisím nebo odborům ÚMČ Praha 1.

Termíny KÚR na příslušné pololetí jsou zveřejňovány v sekci Komise

  • Postup a náležitosti projednávání záměrů v KUR – PDF