Obvodnímu soudu pro Prahu 1 chybí přísedící u soudu. Městská část Praha 1, která má pravomoc navrhnout, hledá vhodné kandidáty na obsazení těchto pozic na volební období 2022 – 2026. Funkce přísedícího je veřejnou funkcí. Kandidáty na funkci přísedícího navrhují členové zastupitelstva v obvodu městské části příslušného (obvodního) soudu.

Jaké jsou podmínky pro vykonávání přísedícího u soudu?

 • státní občanství České republiky
 • svéprávnost a bezúhonnost
 • zkušenosti a morální vlastnosti kandidáta dávající záruku, že bude svou funkci řádně zastávat
 • v den ustanovení do funkce věk nejméně 30 let
 • přihlášení k trvalému pobytu nebo místo práce v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce volen
 • souhlas se svým ustanovením do této funkce
 • přísedící jsou voleni na dobu 4 let
 • není potřeba mít odborné vzdělání

Jaká je odměna?

 • přísedící, kteří jsou v pracovním poměru, obdrží za dobu vykonávání této funkce náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku podle § 93 odst. 1 a 2 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
 • stát hradí přísedícím hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce
 • přísedící obdrží mimo náhrady za každý den jednání paušální náhradu ve výši 150 Kč za jeden den

V případě zájmu prosím kontaktujte:

Hana Kotounová, e-mail: hana.kotounova@praha1.cz