Posílení postavení Nemocnice Na Františku (NNF) jako základního pilíře metropolitního zdravotnictví. Navázání dlouhodobé spolupráce s Hlavním městem Prahou. Rozvoj spektra poskytované péče. To jsou hlavní body Koncepce rozvoje NNF v letech 2024 – 2028, kterou na svém zasedání schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha-1 (MČ P-1).

„Chceme i nadále úspěšnou, efektivní a respektovanou Nemocnici Na Františku. Už nyní je NNF klíčovým prvkem při zajištění dostupnosti akutní zdravotní péče v centru hlavního města,“ zdůraznil zástupce zřizovatele, člen Rady MČ P-1 pro zdravotnictví Michal Müller s tím, že nemocnice během uplynulých čtyř let prošla významným procesem transformace a modernizace, dařilo se rozvíjet stávající obory lékařské péče a zároveň zakládat nová oddělení. To vše při zachování rodinného přístupu v nemocnici s nejdelší historií v České republice. „V následujících letech nás čekají mnohé výzvy. K těm nejdůležitějším patří zejména najít dlouhodobě fungující model spolupráce s Hlavním městem Prahou, nastavit vhodný model financování nemocnice a zaměřit se na další rozvoj v oblasti poskytování zdravotní péče při optimalizaci všech stávajících procesů,“ dodal radní.

K dalším významným bodům koncepce podle Antonína Berdycha, předsedy Komise pro zdravotnictví MČ P-1, patří rozvoj materiálního a technického vybavení NNF, IT oblasti, manažerského týmu, modernizace stávající budovy nemocnice a realizace nového pavilonu.

„Změny, kterými v uplynulých letech prošla NNF, s sebou přinesly vznik nových oddělení, bez nichž nelze poskytovat akutní lůžkovou péči – urgentní příjem, anesteziologicko-resuscitační oddělení, oddělení plastické chirurgie i oddělení rehabilitace a fyzioterapie,“ připomněl ředitel NNF David Erhart. „Věřím, že se další čtyři roky ponesou ve stejně pozitivním duchu a že se nám společně s našimi zaměstnanci, naším zřizovatelem Prahou 1, Hlavním městem Prahou, zdravotními pojišťovnami a dalšími podporovateli podaří dosáhnout cílů, které jsme si v této koncepci stanovili,“ uzavřel.