Vážení podnikatelé – provozovatelé cestovních kanceláří,

informujeme Vás o vydání metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, k zákonu č. 185/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu neboli („lex voucher“).

Aplikovatelnost tohoto zákona se vztahuje na zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020.

Zákon byl vyhlášen 24. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 185/2020 Sb. a je účinný ode dne jeho vyhlášení tj. 24. dubna 2020.