Námět

Textová část

Název námětu Park Kampa
Identifikace iniciátora MČ Praha 1
Katastrální území Malá Strana
Číslo parcelní 298, 301, 778/1, 779/5, 780, 781, 782, 790, 791
Ulice U Sovových mlýnů
Popis a odůvodnění námětu Původní návrh rehabilitace parku Kampa spadá do let 1997-98, kdy bylo cílem MČ Praha 1 omezit narůstající průjezdy automobilové dopravy a řešit oplocení a uzavírání parku, jako ochranu před vandalismem. Po dlouhých projednáních s dotčenými orgány i veřejností bylo v roce 2005 přistoupeno k záměru komplexní rekonstrukce parku, již bez myšlenky oplocení.
Datum schválení RMČ P1 9.5.2005
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie Oddělení územního rozvoje
Studie

Textová část

Oficiální název projektu Park Kampa
Identifikace zadavatele OÚR MČ P1
Termín vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele 15.5.2005
Přihlášení účastníci výběrového řízení 1. Biotop – architektura krajiny a zahrad, Praha 10, zastoupena Ing. arch. D. Paulová, 2. MCA ateliér, Praha 10, zastoupen Ing. arch. P. Melková, 3. Ateliér zahradní a krajinářské tvorby, Brno – zastoupen Ing. Z. Sendler, 4. Ateliér 69, s r.o., Praha 5
Termín vyhlášení výsledků výběrového řízení 9.6.2005
Identifikace vysoutěženého zpracovatele Ateliér zahradní a krajinářské tvorby, Brno
Termín zadání zpracování studie (uzavření smlouvy) 9.9.2005
Text zadání Studie prostoru parku Kampa zahrne vyhodnocení historických a archivních podkladů, vyhodnocení a inventarizaci dřevin a všech stávajících prvků a v návrhové části nové řešení povrchů, včetně mobiliáře.
Termín odevzdání studie 30.11.2005
Shrnutí doporučení komisí a prac. skupin k úpravě Studie úprav parku Kampa byla projednána na společném jednání Komise územního rozvoje a Komise životního prostředí dne 31.10. 2005. Mezi hlavní požadavky patří řešit hlavní komunikační osu formou promenády s důstojným nástupním prostorem zejména z náměstí Na Kampě, vyčistit křovinné patro a pokusit se zapojit do projektu i plochy České obce sokolské na druhém břehu Čertovky.
Autorská zpráva (kráceno) Navržené řešení zdůrazňuje historické stopy v podobě základního členění prostoru formou náznakové reminiscence.

  1. Hlavní osová komunikace má charakter promenády, na níž se předpokládá pouze jednostranný řízený vjezd obslužné dopravy. Komunikace nabízí komfortní přístup pro pěší, začleňuje pojezdový pás pro obslužnou dopravu i cyklistické propojení obou konců parku. Samozřejmostí je bezbariérový pohyb.
  2. Povrchy cest tvoří podle účelu kamenná dlažba, zpevněný mlat a probarvený asfaltový beton (umožňuje pohyb bruslařů). Stávají křemencová dlažba na Malostranské náplavce bude doplněna.
  3. Rozšíření počtu stromů – budou zachovány veškeré cenné nebo méně obvyklé dřeviny a kompletně rekultivováno keřové patro včetně břehů Čertovky. Na vybraných místech je navržena výsadba nových stromů, přičemž celá jižní část bývalé Huťské zahrady je stylizována do původní podoby ovocného sadu formou pravidelně vysázených ovocných stromů. Svébytná Nosticova zahrada bude doplněna o komponované záhony kvetoucích keřů a trvalek a v jejím středu je navrženo umístění kašny.
  4. Nový mobiliář a nové technologie – prostor parku bude kompletně doplněn novým mobiliářem (lavičky, pítka, lampy veřejného osvětlení, odpadkové koše apod.). Prostor promenády umožňuje dočasné umístění uměleckých děl pod širým nebem. Pro závlahy travnatých ploch je navržen automatický závlahový systém.
  5. Nové sociální zařízení – v dubnu 2007 byla zprovozněna nová stavba veřejných WC u současného dětského hřiště.
  6. Nové funkce a nová využití – budoucí využití bývalého plynařského domku (salla terena) bude podle zadání striktně nekomerční a je rovněž vyloučena funkce s výraznou dopravní zátěží. V zájmu MČ P1 je i zapojení funkce rekonstruované Werichovy vily do života parku.
Shrnutí podmínek orgánů památkové péče Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP vydal ke studii závazné stanovisko dne 20.7. 2006. Návrh byl shledán z hlediska památkové péče přípustným s podmínkami omezení šíře původně navrženého bulváru, řešení povrchů v okolí pomníku J. Dobrovského ve prospěch zelených ploch, nezasahovat do dlažeb Malostranského nábřeží a v samostatném režimu řešit úpravu břehů Čertovky.

 

Přílohy

Historie ostrova Kampa – PDF
Architektonický návrh (upraveno 2007) – PDF
Srovnání s Jüttnerovým plánem – PDF
Srovnání s Langweilovým modelem – PDF
Perspektiva – PDF

Projekt
Oficiální název projektu Park Kampa
Identifikace zadavatele KAS OIN MČ Praha 1
Identifikace vysoutěženého zpracovatele Tichý a Kolářová, spol. s.r.o., Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
Termín odevzdání projektu 20.3.2009
Technická zpráva (kráceno) Stavba je součástí plánované rekonstrukce parku Kampa, jehož současný technický stav neodpovídá významu této lokality. V první části rekonstrukce bylo vybudováno dětské hřiště a hygienické zázemí pro návštěvníky.

Podkladem projektu bylo zadání investora, MČ Prahy 1, specifikované v příloze veřejné výzvy ze dne 4.8.2008 (č.j.041/08/ZPŘ), jehož součástí byla i studie „Park Kampa“
vypracovaná Atelierem zahradní a krajinářské tvorby, Ing. Z. Sendler, Ing. V. Babka. 11/2005.
Na tuto studii projekt přímo navazuje.
Základní členění parku a charakter vstupů vychází ze současného stavu a modifikuje ho na základě historických reminiscencí.
Severní a jižní prostor parku je řešen s vazbou na město a svojí dimenzí nabízí komfortní přístup pro pěší, začleňuje uvažované cyklistické propojení a umožňuje řízený vjezd

dopravní obsluhy, hasičů, sanitek, policie apod. Tato plocha není jen komunikací, ale má charakter promenády, bulváru s parkovým mobiliářem a může být doplněna výtvarnými

díly a sloužit jako otevřená galerie s programovou vazbou na expozici v Sovových mlýnech.

Prostorově je páteřní komunikace tvořena jemnou křivkou začleňující jednotlivé objekty do zpevněné plochy, částečně respektující původní vedení přístupové cesty k Sovovým mlýnům. Povrch je ze žlutě probarvené živice. Příčné spojnice jsou dlážděny kamennými deskami, stejně je vydlážděna Nostická zahrada a předpolí Nosticova divadla. Nástupní prostor u pomníku L. Dobrovského je u plotu Werichovy vily doplněn zeleným pásem, vyšlapaná plocha kolem pomníku ja nahrazena mlatem.
Pojížděná plocha u Lichtenštejnského paláce bude předlážděna ze žluté žuly, stávající kostky budou použity pro vydláždění okolí Sovových mlýnů.

U zdi dvora Lichtenštejnského paláce bude mít dlažba široké zatravněné spáry a bude zde osazeno pítko.
Cesta podél Čertovky je mírně rozšířena na 5m, její povrch bude žluté živice. Okolo objektu č.p. 418 je zpevněná plocha zvětšená pro případné venkovní aktivity související
s budoucím využitím domečku. Tato plocha bude vydlážděna řezanými kamennými deskami.
Jednotlivé příčné spojnice jsou navrženy v šířce 3 m a dlážděny kamennými deskami,
stejnými jako okolí č.p.418. U některých je upraveno trasování tak, aby evokovalo původní dělení na jednotlivé zahrady.

Střední cesta mezi areálem Sokola a Sovovými mlýny je ponechána v původní trase.

Stejně tak zůstává cesta spojující park s Nosticovou zahradou. Cesta pod ní je oproti současnému stavu přeložena jižněji na spojnici Sovových mlýnů a objektu č.p. 418, kde na ni naváže plánovaná nová lávka přes Čertovku. Trávník mezi touto cestou a Sovovými mlýny je nahrazen mlatem, který vytvoří lepší podklad pro vystavované sochy.

Promenáda podél nábřežní zdi mezi Lichtenštejnským palácem a Sovými mlýny bude mlatová.

V jižní části parku je přidána cesta spojující stávající most a rybářskou restauraci. Tato cesta vychází z historické situace, původně dělila zahrady Huťskou a je patrna na všech

historických plánech (Huber, Herget, Jüttner) i na Langweilově modelu. Tato část parku je členěna čtvercovým rastrem cestiček z kamenných desek v reminiscenci na členění bývalého

sadu v Huťské zahradě. Rastr je doplněn ovocnými stromy, kde to nebylo z důvodu ochrany sítí možné, je možno využít volné pozice pro umístění soch.

Nástupní prostor před rybářskou restaurací je na úrovni vstupu do restaurace zvětšen, vstupní schodiště je rozšířené a ze severní strany je vedena nová rampa pro bezbariérový přístup.

Prostor před restaurací směrem ke zdi hřiště je opatřen trávníkem a terén je přizpůsoben zde rostoucímu stromu. U ohradní zdi jižně od restaurace je stávající trávník nahrazen maltovou

plochou doplněnou záhony s trvalkami a keřovými porosty a nově vysázenou skupinou stromů.

Dispozice Nosticovy zahrady zůstává v podstatě beze změny, pouze na břehu Čertovky je navrženo intimní zákoutí s lavičkami oddělené od zbytku zahrady živým plotem. Ve středu

zahrady bude umístěna nová fontána., přístupové cesty na křížové dispozici budou z kamenných šlapáků v trávě. Ostatní cesty v zahradě budou vydlážděny kammenou dlažbou.

Při vjezdu z náměstí Na Kampě jsou navrhovány zahrazovací sloupky, jsou však součástí samostatného projektu řešeného firmou Metroprojekt. Při vjezdu z ulice Říční jsou stávající

betonové květináče nahrazeny kamennými sloupky v reminiscenci na barokní tvarosloví.

Nábřežní část zůstává v podstatě beze změny, stávající dlažba zůstane zachována, bude vyčištěna a v případě potřeby doplněna.

 

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 1 – objekt č.p. 418

SO 2 – opěrná zeď mezi Lichtenštejnským palácem a Sovovými mlýny

SO 3 – lávka přes Čertovku

SO 4 – Nosticova zahrada

SO 5 – park Kampa

SO 6 – předpolí Rybářské restaurace

SO 7 – Zeď u Sovových mlýnů a navazující opěrná zeď

SO 8 – předpolí Nosticova divadla

 

Přílohy

Park Kampa – situace nový stav – PDF

 

Grafická část

Realizace

Textová část

Oficiální název projektu Park Kampa
Identifikace zadavatele KAS OIN MČ Praha 1
Identifikace zpracovatele studie Ateliér zahradní a krajinářské tvorby, Brno
Identifikace zpracovatele projektové dokumentace Tichý a Kolářová, spol. s.r.o., Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3 – Vinohrady