Námět

Textová část

Název námětu Náměstí Republiky
Identifikace iniciátora OÚR MČ P1
Katastrální území Nové Město, Staré Město
Číslo parcelní 2372/1
Ulice náměstí Republiky
Popis a odůvodnění námětu Náměstí dnes plní spíše funkci komunikačního uzlu. Cílem studie je rozvinout námět úprav před objektem Paladia (2007) a navrhnout celistvě vnímaný prostor, kde je možné se i zastavit, nejenom projít.
Datum schválení RMČ P1 5.5.2008
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie Oddělení územního rozvoje

 

Studie

Textová část

Oficiální název projektu Náměstí Republiky
Identifikace zadavatele Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Identifikace vysoutěženého zpracovatele Zahrada Nad Metují s r.o.
Termín zadání zpracování studie (uzavření smlouvy) 7.7.2008
Termín odevzdání studie 30.9.2008
Shrnutí doporučení komisí a prac. skupin k úpravě Komise územního rozvoje projednala studii původní studii koncem roku 2007 a doporučila koordinovat se studií zadanou přímo Odborem kultury a památkové péče HMP. V průběhu roku 2008 dopracovala společnost Zahrada Nad Metují s.r.o. kompilát, který byl postoupen OKP k vydání závazného stanoviska.
Autorská zpráva (kráceno) Cílem studie je obnovit přehlednost hlavního prostoru náměstí, pohled od severního konce k fasádě býv. kláštera (dnes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), odstraněním všech postradatelných bariér. Je navrženo variantně zvážit možnost optického oddělení prostoru při Celnici vložením řady stromů mezi bankou a klášterem, které umožní při pohledu od Revoluční vnímání trojúhelníkového tvaru náměstí (variantně ponechat volnou plochu pro případné umístění budovy). Další zeleň je navržena v pásu podél západního okraje (hotel Republica), která naváže na plánovanou zeleň v Revoluční a při fasádě býv. kláštera naproti Obecnímu domu (prodloužení zelené linie z Příkopů). V rámci mobiliáře je navrženo vypustit přebytečné vjezdové zábrany, sjednotit ostatní, doplnit současná svítidla, vstupy do metra ohradit proskleným zábradlím, vložit pobytový mobiliář (dvě linie laviček bez opěráku před býv. klášterem, event. i jedna linie před Palladiem) a drobný vodní prvek.
Shrnutí podmínek orgánů památkové péče OKP MHMP vydal v červnu 2009 stanovisko, kde považuje navržené práce v rámci studie za přípustné s podmínkami – užití klasických pražských litinových prvků (lavičky, rabata, pítko), ověřit v dalším stupni výsadbu čtyř stromů u kostela sv. Josefa v kombinaci s vodním prvkem, nerealizovat trvalé prvky v dlažbě pro zamýšlené výstavní panely a zvážit výsadbu stromů před fasádou býv. kláštera proti Obecnímu domu.

Grafická část

Vizualizace