Námět

Textová část

Název námětu Na Poříčí
Identifikace iniciátora Ak. arch. J. Eismannová, VOÚR
Katastrální území Nové Město
Číslo parcelní 2339/4
Ulice Na Poříčí
Popis a odůvodnění námětu Významná spojnice centra města s Poříčskou branou. Před postavením SJM to byla rušná ulice spojující Karlín s centrem. Značné množství stavebních památek od obchodního domu Bílá labuť (Josef Hrubý, 1939), Legiobanky (Josef Gočár, 1921), hotel Imperiál (Jaroslav Benedikt, 1913), hotel Atlantik, Ymca, hotel AXA, a.j .

Ulice  Na Poříčí jako významná komunikace neodpovídá svým charakterem svému významu. Povrchy chodníků jsou různorodé, v ulici chybí zeleň a racionalizace parkování. Vzhledem k tomu, že se zde chystají, nebo již provádějí významné stavby, bylo by vhodné včas připravit studii trvalých úprav. Především se jedná o prostor křižovatky ulice na Poříčí a Na Florenci, dále prostor před Bílou labutí a křižovatku Na Poříčí – Havlíčkova.

Datum schválení RMČ P1 2.3.2009
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie Oddělení územního rozvoje

 

 

Grafická část

Studie

Textová část

Oficiální název projektu Na Poříčí
Identifikace zadavatele OÚR MČ P1
Identifikace vysoutěženého zpracovatele Tichý a Kolářová s.r.o.
Termín zadání zpracování studie (uzavření smlouvy) 7.7.2009
Text zadání Studie bude řešit úpravy uličního interiéru s maximálním důrazem na pobytovou pohodu pro pěší. Požaduje se úprava zadláždění, úrovňových přechodů, návrh doplnění zeleně a prověření umístění veřejného osvětlení. Z hlediska dopravního je možné zvážit korekce v systému parkování.
Termín odevzdání studie 2.9.2009

 

Shrnutí doporučení komisí a prac. skupin k úpravě Je požadováno ověření varianty s pěší zónou dopravní studií. V případě kladného projednání napříč orgány státní správy a samosprávy není vyloučena její realizace jako jedné z etap.
Autorská zpráva (kráceno) Variantní řešení nabízí možnost rekonstrukce parteru při zachování převážné většiny uličních profilů a komunikační osnovy i námět na rozsáhlejší úpravy území – vytvoření pěší zklidněné plochy s vyloučením automobilové dopravy v místech s největším podílem obchodních a společenských aktivit.

 

Grafická část

Vizualizace