Námět

Textová část

Název námětu Myslíkova
Identifikace iniciátora Ing. Bureš, Ing. Láryš
Katastrální území Nové Město
Číslo parcelní 2406
Ulice Myslíkova
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie OÚR MČ P1
Studie

Textová část

Oficiální název projektu Myslíkova
Identifikace zadavatele OÚR MČ P1
Identifikace vysoutěženého zpracovatele CASUA s.r.o., zastoupen Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Monika Boháčová
Termín zadání zpracování studie (uzavření smlouvy) 4.7.2007
Text zadání Požadujeme navrhnout úpravu veřejného prostoru s cílem zvýšit komfort pěší dopravy, zklidnit automobilový provoz a vhodně navrhnout zvýšení podílu zeleně.
Termín odevzdání studie 31.8.2007
Shrnutí doporučení komisí a prac. skupin k úpravě Komise územního rozvoje souhlasí se studií ve variantě živičný povrch (omezení hlukové zátěže pro okolí v případě užití tradiční dlažby)
Autorská zpráva (kráceno) Urbanistický návrh vychází z rozšíření pěších komunikací, nové organizace dopravy v klidu a umístění zpomalovacích prahů ve vyústění bočních ulic. Nově je řešeno umístění tramvajových ostrůvků a stožárová trakce. Návrh stromořadí byl v následných projekčních fázích upraven (9/2008), vzhledem k náročnému souběhu ochranných pásem inženýrských sítí a tramvajové trati. Původně oboustranné stromořadí bude navrženo v redukované podobě pouze na straně MČ P1.
Shrnutí podmínek orgánů památkové péče Orgány památkové péče nesouhlasily s původní navrženou výsadbou zeleně a existovaly výhrady k živičné úpravě povrchu vozovky. Odvolání MČ vedlo k úpravě studie po stránce výsadby zeleně, požadavek na řešení povrchů navrženým způsobem trvá.

Přílohy

Situace Myslíkova – povrchy – PDF

 

Projekt
Oficiální název projektu Myslíkova
Identifikace zadavatele DP hl. m. Prahy, a.s., TSK hl.m. Prahy, PVS a.s. a PPD a.s.
Identifikace vysoutěženého zpracovatele Pragoprojekt a.s. (TT Myslíkova), DIPRO s.r.o. (úprava povrchů a vozovek)
Datum zahájení stavebního řízení 11.1.2010
Datum nabytí právní moci stavebního povolení 15.6.2010
Technická zpráva (kráceno) V rámci komplexní rekonstrukce Myslíkovy ulice probíhá souběh investic více subjektů. Dopravní podnik hl.m. Prahy provádí rekonstrukci tramvajové trati, majitelé sítí rekonstrukci kanalizačních řadů a STL plynovodu a konečně TSK hl.m. Prahy provede úpravu povrchů na základě upravené studie MČ Praha 1.
Realizace
Oficiální název projektu Myslíkova
Identifikace zadavatele DP hl. m. Prahy, a.s., TSK hl.m. Prahy, PVS a.s. a PPD a.s.
Identifikace zpracovatele studie CASUA s.r.o., zastoupen Ing. arch. Oleg Haman, Ing. arch. Monika Boháčová
Identifikace zpracovatele projektové dokumentace Pragoprojekt a.s. (TT Myslíkova), DIPRO s.r.o. (úprava povrchů a vozovek)
Datum zahájení stavby 19.4.2010
Harmonogram stavby Obnovení provozu na TT Myslíkova se předpokládá 22.7.2010. Dokončení úprav povrchů chodníků se předpokládá do 30.8.2010.
Datum kolaudace stavby 6.10.2010