Námět

Textová část

Název námětu Malé náměstí – Perštýn
Identifikace iniciátora OÚR MČ P1
Katastrální území Staré Město
Číslo parcelní 1107, 1108, 1109, 1113, 1116, 1117/1, 1117/2, 1121, 1123, 1126, 1128, 1129, 1130, 1143
Ulice Karlova, Husova, Jalovcová, Jilská, Vejvodova, Na Perštýně, Liliová, Malé náměstí
Popis a odůvodnění námětu Cílem záměru je zvýšit urbanisticky velmi hodnotné oblasti tzv. Betlémského obvodu. Zvýšit komfort pěší dopravy v enormně zatížené linii Královské cesty a vytvořit důstojné prostory pro místní obyvatele v méně provozně zatížených lokalitách.
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie OÚR MČ P1

 

 

Studie

Textová část

Oficiální název projektu Malé náměstí – Perštýn
Identifikace zadavatele Oddělení územního rozvoje
Identifikace vysoutěženého zpracovatele Ing. arch. J. Sedlák – projekční ateliér
Termín zadání zpracování studie (uzavření smlouvy) 4.7.2007
Text zadání Po vyhodnocení současného stavu a širších vazen v území navrhnout optimální architektonicko-urbanistické a dopravní řešení, včetně vybraných detailních úprav.
Termín odevzdání studie 31.8.2007
Shrnutí doporučení komisí a prac. skupin k úpravě Komise územního rozvoje a ŽP doporučila studii k projednání s orgány památkové péče a dopravy a rovněž k veřejnému připomínkování občany s trvalým bydlištěm v řešeném území. Z 377 rozeslaných dopisů s krátkým dotazníkem o problémech v místě bydliště došlo 18 odpovědí, které převážně obsahují stížnosti na hluk, příp, nepořádek z provozu předzahrádek.

Odbor dopravy ve svém stanovisku z dubna 2008 souhlasil pouze z dílčími úpravami. Projekt byl posléze doplňován.

 

Autorská zpráva (kráceno) Území řešené studií je dnes extrémně zatíženo pěším provozem, jednak díky turistickému ruchu, a jednak díky vyššímu podílu trvale bydlícího obyvatelstva. Cílem studie je vytvořit takové prostředí, které bude nabízet vyšší komfort pěšího provozu a celkově bude odpovídat vysokým estetickým nárokům prostředí Starého Města a Královské cesty. Toho lze dosáhnout i poměrně malými a lokálně omezenými zásahy, které pouze rozvinou skrytý potenciál dílčích míst (např. malé náměstí v Jilské). Z dopravního hlediska je klíčové zklidnění ulice Jilské a dosud nerealizovaných částí ulice Karlovy (s důrazem na křížení Karlova/Husova). Studie tak přímo navazuje na již realizovanou úpravu Karlovy ulice v úseku mezi Liliovou a Seminářskou.
Shrnutí podmínek orgánů památkové péče Orgán památkové péče vydal na v únoru 2008 ke studii stanovisko přípustné za podmínek. Podmínky se dotýkají zejména důrazu na zachování původních dlažeb (např. řevnická dlažba v ulici Jalovcová), způsob doplnění chybějících chodníkových mozaik (nároží Jilské a Na Perštýně) a prověření realizovatelnosti nových úprav (lavičky, zeleň, ostrůvek s hodinami) v dalším stupni projektové dokumentace.

Přílohy

Urbanistické řešení – PDF

Grafická část

Malé náměstí – Perštýn (vizualizace)