Námět

Textová část

Název námětu Hybernská (úsek Na Příkopě – Havlíčkova)
Identifikace iniciátora Ak. arch. J. Eismannová, VOÚR
Katastrální území Nové Město
Číslo parcelní 2322
Ulice Hybernská
Popis a odůvodnění námětu Významná předlokační cesta, nazývána původně Horská silnice, po založení Nového města Na Dlážděném, ale již ve 14 stol také Svatoambrožská. Byla jednou z prvních dlážděných ulic v Praze. Dnešní název má podle býv. benediktinského kláštera s kostelem sv. Ambrože, který v r. 1652 získali irští františkáni, zv. Hybernové. Kromě kláštera hybernů se v ulici nalézá značné množství památkově chráněných domů, m.j. Sweerts Sporckův palác, palác Kinských, Lannův, a.j.

Hybernská ulice se po zrušení tramvajové trati změnila v parkoviště, bez atraktivity a sociální kontroly. Od křižovatky ulice Na příkopě, po křižovatku s Havlíčkovou lze zpracovat studii rehabilitace. Při dostatečných šířkových parametrech lze uvažovat o jedné, nebo dvou cesurách s případnou výsadbou soliterních stromů. Další část náleží do rozvojového území Masarykovo nádraží.

Datum schválení RMČ P1 2.3.2009
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie Oddělení územního rozvoje

 

Grafická část

Vymezení řešeního území

Studie

Textová část

Oficiální název projektu Hybernská (úsek Na Příkopě – Havlíčkova)
Identifikace zadavatele OÚR MČ P1
Identifikace vysoutěženého zpracovatele Lang Špinar Atelier s.r.o.
Termín zadání zpracování studie (uzavření smlouvy) 1.8.2008
Termín odevzdání studie 30.9.2009
Text zadání MČ P1 požaduje navrhnout úpravy s maximálním důrazem na využití prostoru pro chodce, zvýšení komfortu pro pěší a zvýšení podílu zeleně. Řešení nesmí vylučovat bezpečnost při přecházení a musí splňovat požadavky pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí nebo jiným handicapem.
Shrnutí doporučení komisí a prac. skupin k úpravě Projednáno v Komisi územního rozvoje a ŽP dne 13.10.2009 s požadavkem pro další projednávání doplnit i variantu podélného stání při severní straně ulice bez zálivů. Odbor dopravy MČ P1 s navrženou studií vyslovil souhlas 18.9. 2009.
Autorská zpráva (kráceno) Po zrušení tramvajové trati nebyl naplněn potenciál ulice, která dnes slouží hlavně jako parkoviště s návštěvnickými stáními. Architektonický návrh řeší pouze západní část ulice od ústí Na Příkopech po křižovatku s Havlíčkovou a Dlážděnou. Parter je rozvržen variantně se šikmým nebo podélným parkováním při severní hraně vozovky a je doplněn mobiliářem k odpočinku. Jižní strana chodníku je oživena stromy v nepravidelném sponu, umístěnými mezi parkovacími zálivy.

Přílohy

Vizualizace 1 – perspektiva – PDF

Vizualizace 2 – perspektiva – PDF