Námět

Textová část

Název námětu dolní Nové Město
Identifikace iniciátora OÚR MČ P1
Katastrální území Nové Město
Číslo parcelní 2311, 2328/1, 2327, 2326, 2325, 2324, 2555, 2374
Ulice Politických vězňů, Olivova, Růžová, U Půjčovny, Jeruzalémská, Nekázanka
Popis a odůvodnění námětu Studie bude zpracována pro území mezi ulicí Jindřišskou a Opletalovou, konkrétně pro ulice Olivová, Růžová, U půjčovny, Jeruzalémská a Politických vězňů. Součástí studie bude také řešení prostoru za kostelem Sv. Jindřicha.

Studie bude řešit úpravy uličního interieru s maximálním důrazem na pobytovou pohodu pro pěší. Požadován je návrh úpravy zadláždění, včetně případných úrovňových přechodů, návrh výsadby zeleně a umístění mobiliáře. Je vhodné prověřit umístění veřejného osvětlení a případně navrhnout jiné.

V současné době jsou z hlediska parkování a organizace dopravy podmínky stabilizované. Do budoucna se nepředpokládá výraznější změna v režimu parkování, jsou možné drobné korekce na základě změny systému parkování (podélná stání za šikmá apod.)

Komunikace musejí zůstat průjezdné v normových šířkách. Je možná změna charakteru komunikace s omezením průjezdné rychlosti

Datum schválení RMČ P1 14.4.2008
Kompetetntní odd. k zadání a projednání ověřovací studie Oddělení územního rozvoje

 

Studie

Textová část

Oficiální název projektu dolní Nové Město
Identifikace zadavatele Městská část Praha 1, Oddělení územního rozvoje, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Termín vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele 16.4.2008
Přihlášení účastníci výběrového řízení CASUA s.r.o., Ing. arch. J. Sedlák – projekční ateliér, Lang a Špinar Ateliér s.r.o.
Termín vyhlášení výsledků výběrového řízení 3.6.2008
Identifikace vysoutěženého zpracovatele Lang a Špinar Atelier s.r.o.
Termín zadání zpracování studie (uzavření smlouvy) 1.8.2008
Termín odevzdání studie 1.11.2008
Shrnutí doporučení komisí a prac. skupin k úpravě Projednáno v Komisi územního rozvoje a životního prostředí dne 4.11. 2008. Komise souhlasí se studií a podporuje rozšíření a zlepšení klidového prostoru před školami.
Autorská zpráva (kráceno) Cílem studie je navrhnout rehabilitaci prostoru dnes poměrně zanedbaných ulic (preference pěší dopravy, humanizace povrchů, doplnění zeleně a mobiliáře). V návrhu zůstává zachováno současné dopravní řešení. Studie počítá s úbytkem parkovacích míst (celá lokalita cca. 16%), ale tento úbytek je co nejvíce minimalizován a v převažující míře soustředěn do ulic Nekázanka a Politických vězňů (12%).

1) Politických vězňů – nejvíce dopravně zatížená ulice v oblasti. Je navržen přesun šikmých parkovacích stání na druhou stranu ulice a vsazení stromů mezi tato stání počínaje Olivovou ulicí a konče křižovatkou s Wilsonovou. Před Bredovským dvorem je výrazně rozšířen chodník. V rozšířených koncích chodníku na severní straně jsou umístěny dvojlavičky.

2) Olivova – prostor je vyřešen, neuvažuje se s výraznějšími úpravami (doplnění zavěšených lamp).

3) Růžová – charakteristická proměnlivou šíří, dnes je zde jediná zeleň v oblasti. Horní část směrem do Washingtonovy bude bez větších úprav, naopak ve střední části (před č. parc. 70) je navrženo rozšíření pěší plochy s alejovou zelení a lavičkami. Na zvážení je oddělení této plochy od komunikace sloupky.

4) U Půjčovny – ulice s výhradně asfaltovými povrchy, proto jsou zde navrženy největší úpravy. Prostor před školou je navržen v jedné úrovni, zadlážděný kroužkovou dlažbou, s jízdním pruhem se zpomalovacími prahy a vymezený litinovými sloupky. Prostor je osazen pěti stromy a jsou umístěny dvojlavičky. Úbytek parkovacích míst před školou je kompenzován změnou podélných stání na šikmá ve zbytku ulice.

5) Jeruzalémská – větší úpravy jsou provedeny pouze před synagogou, kde jsou po konzultaci se zástupci Židovské obce osazeny ocelové sloupky a navržen zvýšený práh na vozovce.

6) Plocha u kostela sv. Jindřicha – celá plocha je od Jeruzalémské ulice oddělena prahem a zadlážděna kroužkovou dlažbou. Parkování je pouze v části kolmé na Jeruzalémskou a je zakončeno otočkou se sloupky. Vjezd do odděleného pěšího prostoru je přes práh a sklopný sloupek. V rohu před školou jsou navrženy tři nové platany a odpočinková plocha s lavičkami.

7) Nekázanka – rozšíření pěších ploch zejména při východní straně s bohatým provozem v parteru.

Grafická část

Vizualizace

Urbanistické řešení