Námět

Textová část

Název námětu Dlouhá-Týnská ulička
Identifikace iniciátora Ing. Filip Dvořák – radní MČ Praha 1
Katastrální území Identifikace iniciátora
Číslo parcelní 1019
Ulice Dlouhý, Týnská
Popis a odůvodnění námětu Křižovatka ulic Dlouhá, Týnská ulička je utilitární městský prostor, pokrytý parkujícími auty.

Navrhuje se rozšířit chodník na pozemku parc.č.1019, k.ú.Staré Město v Dlouhé při nároží s Týnskou uličkou tak, aby byl umožněn snadnější přechod chodců navíc bude pro řidiče zvýrazněna tato křižovatka. Na konci tohoto rozšíření pak vysadit strom, obdobně jako se již v minulosti na základě iniciativy Dr. Jana Rybky událo na křižovatce ulic Dlouhé a V Kolkovně resp. V Kolkovně a Dušní. Na rozšířeném chodníku umístit lavičku a odpadkový koš. Námět na tuto úpravu odkazuje na intenzivní úpravu a ozelenění části Dlouhé mezi Rybnou a Masnou a vychází z již provedených úprav a vysazení stromů na sousedních křižovatkách. Pokud se podaří tento námět realizovat, staneme se svědky zvláštního zokruhování okolo bloku domů mezi ulicemi Dlouhá – V Kolkovně – Dušní. Ze stanoviště pozorovatele u jednoho ze stromů budou vidět vždy dva sousední – čtvrtý strom totiž vyrůstá u apsidy kostela sv. Salvátora, na křižovatce Dušní a Salvátorské.

 

Datum schválení RMČ P1 2.3.2009
Supervisor (Kompetentní radní) Ing. F. Dvořák
Kompetetntní odd. k zadání a projednání ověřovací studie Oddělení územního rozvoje

 

Grafická část

Vymezení řešeného území

Studie

Textová část

Oficiální název projektu Dlouhá-Týnská ulička
Identifikace zadavatele OÚR MČ P1
Identifikace vysoutěženého zpracovatele Ing. arch. J. Sedlák – projekční ateliér
Termín zadání zpracování studie (uzavření smlouvy) 3.7.2009
Text zadání Původní návrh požadoval úpravu nároží Týnské a Dlouhé ulice s doplněním stromu v duchu úprav okolních ulic. V době zpracování bylo zadání rozšířeno o návrh úprav celé Týnské ulice včetně prostranství při ústí Štupartské. Smyslem úprav je eliminovat divoké parkování, zvýšit komfort pěší dopravy a ve vhodných lokalitách navrhnout významnější architektonické akcenty.
Termín odevzdání studie Shrnutí doporučeníkomisí a prac. skupin k úpravě

Komise územního rozvoje a ŽP podporuje úplné zrušení parkovacích stání v řešeném území a doporučuje sjednocení prostoru před bočním portálem Týnského chrámu.

Autorská zpráva (kráceno) Úpravy jsou soustředěny na optimalizaci rozhraní mezi vozovkou a chodníky. Rozšíření pochozích ploch umožnilo i umístění dvou solitérních stromů – při vyústění do Dlouhé a při vyústění do Štupartské a Celetné. Vytvoření klidových míst s možností posezení a odpočinku je rozvinutím principu založeného v okolí již v minulosti (např. ostrůvky v Dušní nebo Dlouhé).

Grafická část

 

Urbanistické řešení