Námět

Textová část

Název námětu Betlémská – Anenská čtvrť
Identifikace iniciátora OÚR MČ P1
Katastrální území Staré Město
Číslo parcelní 1138, 1131, 1141, 1145, 1143, 1146, 1144, 1136, 1139, 1140, 1112
Ulice Betlémská, Náprstkova, Konviktská, Bartolomějská, Divadelní, Krocínova, Karoliny Světlé, U Dobřenských, Boršov, Liliová
Popis a odůvodnění námětu Důvodem pořízení této studie je úprava uličních prostorů s důrazem na pobytovou pohodu pro pěší a zvýšení podílu zeleně. Jedná se o území vysoké urbanistické kvality, která je tvořena hustou sítí úzkých ulic, průchodů a vnitřních dvorů. Současné zatížení tohoto území pěším provozem je významné a především v sezóně se stává kolizním, přesahujícím kapacitní možnosti ulic. Úpravy v Anenské čtvrti mají již delší tradici, v roce 2003 byla rekonstruována část Karlovy ulice, nebo již dříve v roce 2001 byla nově otevřena východní část Zlaté ulice. V rámci Betlémské čtvrti byla v roce 2002 upravena plocha přetížená parkujícími automobily na styku ulic Konviktská a Průchodní (tzv. parčík Konvikt).
Datum schválení RMČ P1 14.4.2008
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie Oddělení územního rozvoje

 

Studie

Textová část

Oficiální název projektu Betlémská – Anenská čtvrť
Identifikace zadavatele Městská část Praha 1, Oddělení územního rozvoje, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Termín vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele 16.4.2008
Přihlášení účastníci výběrového řízení CASUA s.r.o., Ing. arch. J. Sedlák, Lang a Špinar ateliér, s.r.o.
Termín vyhlášení výsledků výběrového řízení 30.6.2008
Identifikace vysoutěženého zpracovatele Ing. arch. Jan Sedlák, projekční ateliér
Termín zadání zpracování studie (uzavření smlouvy) 29.7.2008
Termín odevzdání studie 30.9.2008
Shrnutí doporučení komisí a prac. skupin k úpravě Projednáno Komisí územního rozvoje a životního prostředí dne 25.11.2008.

Komise podpořila navrženou studii a požádala o projednání záměru znovu umístění schodiště z Národní třídy do Divadelní ulice (včetně uzavření stávajícího) a realizaci průchodu z Krocínovy ulice nad garážemi a objektem AV ČR na Národní třídu, se zástupci Akademie věd.

 

Autorská zpráva (kráceno) Náprstkova, Betlémská, Boršov a U Dobřenských – je rehabilitováno nároží Betlémské a U Dobřenských (pobytový prostor s lavičkami, dnes zapomenutý a často znečištěný kout) s možností otevření druhého vstupu do Náprstkova muzea. Ulice Betlémská je v části k náměstí řešena vyrovnaným profilem vozovky a dotvořena stromořadím při jižní straně. V Náprstkově ulici je nadvakrát zvýšena vozovka v místech křížení se Stříbrnou ulicí (ke zvážení umístění solitérního stromu) a ulicí U Dobřanských. V ulici Boršov je navrženo zkultivování prostředí dosadbou tří stromů. Zásadní přínos pro lokalitu by mělo opětovné zřízení průchodu do ulice U Dobřenských.

Konviktská – v místech zlomů uliční linie zástavby ve východní části ulice jsou navrženy k výsadbě dva solitérní stromy. V západní části jsou navržena dvě krátká stromořadí a sjednocení úrovně chodníku a vozovky na křižovatce před rotundou sv. Kříže. Zásadní je návrh dvouramenného schodiště v ose Krannerovy fontány s možnými průhledy na rotundu.

Bartolomějská – ulice je příkladem nejednotné podoby prostoru – staršího zakřiveného a novějšího již rektifikovaného a rozšířeného. V rozšířené části naproti policejním budovám je navrženo krátké stromořadí,  v místě lomu ulice naproti kostelu sv. Bartoloměje solitérní strom.

Divadelní, Krocínova a Karoliny Světlé – zásadní je návrh navrácení kamenného schodiště z Národní na rozšířený chodník do Divadelní ulice a uzavření nevyhovujícího průchodu v objektu Akademie věd. Dalším vstupem do prostrou Betlémské čtvrti by mohl být průchod objektem Akademie přes zahradu nad garážemi (schodiště) přímo na Národní třídu (bude předmětem jednání zástupců MČ P1 a Akademie věd). Před garážemi jsou navrženy tři stromy. Zásadní proměnou by měl projít prostor křížení Bartolomějské a K. Světlé, který by mohl navodit vznik náměstíčka se solitérními stromy a variantně též s vodním prvkem. Bývalá existence kostela sv. Štěpána zhruba v těchto místech by byla připomenuta znamením v chodníkové dlažbě.

Liliová – pokračování úpravy, která započala na jejím křížení s Karlovou ulicí.

 

 

Grafická část

Urbanistické řešení (detaily ulic)

Vizualizace