Námět

Textová část

Název námětu 28. října
Identifikace iniciátora Ing. Jiří Láryš
Katastrální území Identifikace iniciátora Staré Město, Nové Město
Číslo parcelní 1125
Ulice 28. října
Popis a odůvodnění námětu Navrhnout úpravy uličního interiéru s maximálním důrazem na pobytovou pohodu pro pěší – úprava zadláždění, návrh výsadby zeleně a umístění mobiliáře (zejména veřejné osvětlení).
Datum schválení RMČ P1 2. 3. 2009
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie Oddělení územního rozvoje

 

Grafická část

Vymezení řešeního území

 

Studie

Textová část

Oficiální název projektu 28. října
Identifikace zadavatele OÚR MČ P1
Identifikace vysoutěženého zpracovatele MCA ateliér, Praha 10
Termín zadání zpracování studie (uzavření smlouvy) 30.6.2009
Text zadání Ulice 28 října je jedna z původních komunikací vzniklých po zbourání staroměstských hradeb. V minulosti zde vedla tramvajová trať. Objekty podél ulice byly v průběhu staletí zvyšovány, nalézají se zde tři objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek, a to, Jungmannovo nám. 1. a 4. a 28. října 13, Banka Pražská úvěrní (Rapid).

Navrhuje se výsadba zeleně v ose ulice 28. října, s tím, že bude prověřeno uložení inženýrských sítí, případně navrženy přeložky. Součástí studie bude také řešení mobiliáře. Zachován zůstane pojezdový pás.

 

Termín odevzdání studie 30.9.2009
Shrnutí doporučení komisí a prac. skupin k úpravě Studie byla projednána v Komisi územního rozvoje a ŽP dne 29.9.2009 s doporučením zvážit umístění stromů.
Autorská zpráva (kráceno) Smyslem změn je náprava neodpovídající „kvality“ povrchů v prostoru křížení ulic na tzv. Zlatém kříži, kde se mísí rastr i výšková úroveň dlažeb. Jednotícím prvkem rastru navržené úpravy jsou světlé pruhy opticky sjednocující jednotlivé obslužné (funkční) pásy – pochozí, pojezdový, pro zeleň (varianta se stromořadím v ulici 28. října) a osvětlení, pro předzahrádky.

 

Přílohy

Vizualizace 1 – PDF

Vizualizace 2 – PDF