Vzhledem k tomu, že celé území MČ P1 leží v Pražské památkové rezervaci, vztahuje se na veškerou výstavbu a činnost ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. (viz PPR). Kromě toho jsou vybrané památky zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Na území MČ P1 se nachází 1259 památkově chráněných objektů (objektů zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek a 23 národních (nemovitých) kulturních památek. Pro činnost na území MČ P1 platí zejména § 14 zákona č. 20/1987 Sb. [1]

Soupis souvisejících předpisů:
  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (v platném znění)
  • Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb. a vyhlášky č. 538/2002 Sb.
  • Vyhláška Ministerstva kultury č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy
  • Nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze
  • Vládní nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu

Podrobnější údaje naleznete na http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php

K orientaci slouží také mapa Pražské památkové rezervace, kde jsou některé památky zobrazeny. Úřad MČ P1 připravuje úplný soupis památek s popisy, který bude k dispozici ve třetím čtvrtletí roku 2009

[1] 14

Obnova kulturních památek

(1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu (Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP)

(2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP), není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena.