10.27 Nájemce se zavazuje umožnit Pronajímateli užívat Malý sál 21x v kalendářním roce a Velký sál 10x v kalendářním roce, a to bezplatně, tedy bez nároku na úhradu ekvivalentu nájemného; Pronajímatel Nájemci uhradí toliko režijní náklady za služby a dodávky energií, prokazatelně poskytnuté Pronajímateli v souvislosti s užíváním uvedených prostor, s tím, že uvedené služby (zejména cateringové služby) je Pronajímatel oprávněn objednat u jiného dodavatele pouze se souhlasem Nájemce. K uvedenému účelu se Pronajímatel zavazuje předat Nájemci časový harmonogram užití těchto sálů nejméně s šesti měsíčním předstihem, Nájemce termíny potvrdí nejpozději 3 měsíce předem. V případech, kdy Pronajímatelem objednané termíny jsou již blokovány na jiné akce či Krátkodobé pronájmy, dohodne se Nájemce s Pronajímatelem na náhradních termínech popř. náhradních prostorách v Objektu. Pronajímatel je oprávněn své právo k využití uvedených prostor v Objektu postoupit třetí osobě výhradně za účelem pořádání obecně prospěšných (nevýdělečných) akcí, a to za podmínky, že budou dodržena pravidla pro využití prostor Objektu stanovená výše v tomto usnesení.

Formulář žádosti o pronájem Žofína ZDE