Celkem pětadvacet usnesení schválili členové Rady městské části Praha 1 na své čtyřicáté čtvrté schůzi konané v úterý 28. listopadu.

Vedoucí nového odboru

Rada městské části mj. jmenovala do funkce vedoucího nově vzniklého Odboru zdravotnictví, a to s platností od 1. prosince, Ing. Michala Kadlece, Dis., MBA. Pan Kadlec byl vybrán výběrovým řízením po zvážení všech předpokladů vztahujících se k dané funkci. Od roku 2005 je zaměstnán v Odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 1 s agendou ekonoma. 

Přejeme Michalu Kadlecovi hodně zdaru v nové funkci, elán a entuziasmus.

Rozpočtové provizorium

Rada schválila pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024 ve znění 2. návrhu rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2024 s tím, že prostředky budou měsíčně čerpány maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtového provizoria na rok 2024.

 „Jedná se o každoroční standardní postup závisející na schválení rozpočtu hlavního města. Je velmi pravděpodobné, že návrh rozpočtu Prahy 1 bude schválen už na našem zastupitelstvu konaném 30. ledna, takže rozpočtové provizorium bude fungovat pouze v průběhu prvního měsíce nového roku,“ vysvětlila starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

Výdaje v době rozpočtového provizoria se po schválení rozpočtu stanou jeho výdaji.

Vyhlášení dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže 

Radní na své schůzi také odsouhlasili vyhlášení dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2024. Cílem programu je vytvoření a zkvalitnění základních podmínek pro aktivity v rámci využití volného času dětí a mládeže, dále také snížení nákladů hrazených účastníky, resp. jejich zákonnými zástupci tak, aby byly pravidelné činnosti nebo jednorázové akce finančně přístupné pro co nejširší skupinu dětí a mládeže především z Prahy 1.

Objem finančních prostředků, kterými Praha 1 podpoří využití volného času dětí a mládeže Prahy 1 pro rok 2024, byl navýšen oproti předešlému roku o 500 tisíc na současné 2 miliony korun. „Jsem rád, že dojde k navýšení prostředků tohoto dotačního programu. Na jeden projekt bude možné čerpat až 50 tisíc korun a důležité budou v tomto směru reference z předchozího období. Byl bych velmi rád, kdyby se přihlásili i žadatelé, kteří dělají kroužky v rámci školních budov. Žadatelé by si měli už v průběhu prosince sjednat schůzku na našem odboru školství, kde jim budeme schopni poradit se správným vyplněním žádosti,“ doplnil 1. místostarosta pro školství David Bodeček.

Možnost podání žádosti se otevře 1. ledna 2024 a potrvá do 31. ledna 2024. Zásady dotačního programu Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2024 budou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha 1 a na www.praha1.cz (Městská část, Dotace a granty).

Další informace naleznete na Facebooku Prahy 1 a na www.praha1.cz/politicka-reprezentace.