Od 1.1.2009 byl zahájen provoz tří nových agend u aplikace CzechPoint. Jedná se o výpisy z tří nových registrů.

 1) Centrální registr řidičů (výpis bodového hodnocení osoby)

Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti  (platný občanský průkaz nebo cestovní pas).

2)  Informační systém o veřejných zakázkách (seznam kvalifikovaných dodavatelů)

Žadatel musí uvést identifikační číslo organizace.

3) Registr účastníků provozu MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“)

* Žadatel musí předložit platný doklad  (platný občanský průkaz nebo cestovní pas). Cizincům může být vydán výpis pouze v případě,že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v naší republice – mají přiděleno rodné číslo.

* identifikační číslo organizace

4) Výpis z insolvenčního rejstříku 

 Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Co je to insolvenční rejstřík? – Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

5) Autorizované konverze dokumentů

Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

6) datové schránky

V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových. Od 17.9.2009 byly zprovozněny agendy:

* Přidání pověřené osoby k přístupu do DS

* Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

* Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM

* Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost

* Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost

* Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM.

 

Více informací naleznete v rubrice CzechPoint nebo v rubrice potřebuji si vyřídít – oveřené výpisy CzechPoint