Dobrý den, zajímalo by mne, jaký je rozdíl mezi živností řemeslnou, vázanou a volnou?

K Vašemu dotazu sdělujeme, že živnosti řemeslné, vázané a živnost volná jsou ohlašovacími živnostmi. Živnosti ohlašovací jsou živnosti, které smějí být, při splnění stanovených podmínek, provozovány na základě ohlášení. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu. Oprávnění provozovat živnost vzniká právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění, tímto dnem (to však neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5 větě druhé a v § 47 odst. 6 živnostenského zákona).

Ohlašovacími živnostmi tedy jsou:

  • živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22 živnostenského zákona,
  • živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu, není-li dále v tomto zákoně stanoveno jinak,
  • živnost volná, u které není jako podmínka provozování odborná způsobilost stanovena.

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu; odborná způsobilost je uvedena v § 21 a 22 živnostenského zákona.

Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu; odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Občan ČR nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost). Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu.