Na výzvu jsem nezaplatil určenou částku ve lhůtě, mohu ještě zaplatit po lhůtě?
Určenou částku nelze uhradit po lhůtě, bude Vám vrácena zpět. Věc lze neprodleně řešit na pracovišti odboru dopravně správních agend, Vodičkova 18 – přízemí vlevo.
Pracovní doba
Referenti na Odboru dopravně správních agend v ulici Vodičkova 18 – přízemí vlevo mají pružnou pracovní dobu. Jsou tedy na pracovišti v pracovních dnech vždy mezi 09 -15 hodinou. S ohledem na osmi hodinovou pracovní dobu jsou na pracovišti i před 09 ranní a po 15 hod, začátek a konec směny každého referenta však není pevně stanoven. Přestávka na oběd je čerpána individuálně v době mezi 11-14 hod. V případě nezbytného osobního jednání s příslušným referentem mimo tuto dobu doporučujeme domluvit si individuální termín telefonicky nebo emailem (kontakty přímo na referenty jsou také na internetu).
Zaslal jsem peníze do špatné banky (např. kód banky 8000 místo 0800).
Pokud ještě neuplynula 15. denní lhůta pro zaplacení, je možno zaplatit znovu. Pokud již uplynula, vyčkat dalšího kroku správního orgánu, v důvodných případech požádat o prominutí zmeškání úkonu, viz. předchozí dotaz.
Zapsání bodů - karta řidiče. Jestliže zaplatím určenou částku, budu mít záznam v kartě řidiče?
V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče, neboť se nejedná o správní trest za přestupek řidiče, ale o správní trest za přestupek provozovatele vozidla. Uvedený přestupek se nezapisuje do žádné evidence, neboť existuje pouze evidenční karta řidiče, ne provozovatele.
Jakým způsobem mohu zaplatit?

Přestupky z parkovacích zón:

  • Bezhotovostní platbou na číslo účtu 2020202389/0800, variabilní symbol je generován individuálně. Konstantní symbol 0559, Částka 500 Kč, příjemce platby ÚMČ Praha 1.
  • Platba složenkou typu A na číslo účtu 2020202389/0800 kód banky 0800, variabilní symbol je generován individuálně. Konstantní symbol 0558, Částka 500 Kč, příjemce platby ÚMČ Praha 1, do zprávy pro příjemce uveďte RZ vozidla.
  • Platba v hotovosti po předložení Výzvy (nelze hradit platební kartou) na pokladně ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 11568 Praha 1. Po, St 8.00-19.00 hod. Út, Čt 8.00-15.30 hod. Pá 8.00-14.00 hod.
Nemohl jsem si vyzvednout zásilku na poště (provozovatel např. v cizině).
Po deseti dnech od uložení je zásilka vhozena do schránky, přičemž desátým dnem od vyrozumění o uložení se považuje zásilka za doručenou a ode dne následujícího se počítá lhůta 15 dní na zaplacení, tak, aby nejpozději 15. dne byly peníze na účtu správního orgánu.

Je nutno požádat písemně nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, o prominutí zmeškání úkonu, spolu s uvedením důvodu žádosti.

Požádal jsem o prominutí zmeškání lhůty, zaplatil a platba se mi vrátila zpět. Co mám dělat?
Bylo skutečně řádně zaplaceno na správný účet se správným var. Symbolem? Pokud ano, kontaktujte telefonicky příslušného referenta.
Nezapsal jsem registrační značku do zprávy pro příjemce při placení určené částky.
Nejedná se o závažnou chybu, důležité je hlavně správné číslo účtu, variabilní symbol a kód banky.
Chci se podívat na fotodokumentaci k přestupku, který byl vozidlem spáchán.
Nutno kontaktovat příslušného referenta telefonicky nebo emailem a domluvit si termín návštěvy.
Vozidlo v době spáchání přestupku již změnilo majitele, vozidlo jsem prodal jiné osobě.
Zaslat ke spisové značce předmětné výzvy kopii technického průkazu osvědčující uvedenou skutečnost. V případě, že kopie není k dispozici, oznámit tuto skutečnost písemně správnímu orgánu.
Vozidlo je provozováno jiným provozovatelem v rámci smlouvy o operativním leasingu
Pokud správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče, nedojde k jeho postihu. Provozovatel vozidla zodpovídá za to, aby byly s vozidlem dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích. Za přestupek, případně uloženou pokutu pak může, na základě smluv o pronájmu, vymáhat v občanskoprávním řízení po skutečném pachateli jednání, majícího znaky přestupku. Provozovatelem vozidla je ve smyslu ust. § 2 písm b) zákona 361/2000 Sb. zákona o silničním provozu, pouze vlastník vozidla uvedený v technickém průkazu anebo jiná fyzická nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem (tato osoba je pak v TP a v centrálním registru vozidel uvedena jako provozovatel vozidla).
Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a nájemce již odcestoval mimo území České republiky
Nutno správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti vypůjčitele, aby mu bylo možno doručovat písemnosti. Pokud se však nezjistí skutečnosti, odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti určité osobě, správní orgán věc přestupku řidiče odloží a zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla. Ten pak může případně uloženou sankci na podkladě výpůjční smlouvy, uzavřené s cizozemským řidičem, vymáhat v občanskoprávním řízeni.
Vozidlo je prodáno, ale je stále v převodu, takže se v registru vozidel objevuje minulý vlastník
Písemně tuto skutečnost oznámit správnímu orgánu, popř. doložit listinou a obrátit se na příslušný obecní úřad, který vede registr řidičů, aby postihl nového vlastníka za nesplnění registrační povinnosti (neohlásil změnu do deseti pracovních dnů).
Vozidlo je prodáno, ale nebyla provedena změna v registru vozidel
Písemně tuto skutečnost oznámit správnímu orgánu, popř. doložit listinou a uskutečnit spolu s novým vlastníkem vozidla řádný převod. V takovém případě, za přestupek provozovatele vozidla odpovídá držitel, evidovaný v centrálním registru vozidel. resp. uvedený v technickém průkazu vozidla.
Lhůta 15 dnů se počítá od doručení písemnosti nebo až ode dne následujícího?
Pro počítání lhůt se užívá ust. § 40 správního řádu-lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení. V patnáctý den této lhůty však musí být platba již připsaná na účet správního orgánu, jinak se platba dle zákona musí vrátit plátci.
Přestupek jsem vyřešil příkazem na místě s Policií ČR nebo s Městskou policií hl. m. Prahy a přesto jsem obdržel výzvu.
Písemně tuto skutečnost oznámit správnímu orgánu, popř. doložit kopii příkazového bloku na pokutu.
Zda stačí poslat email neověřený elektronickým podpisem?
Správní řád vyžaduje k podání učiněnému elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu, potvrzení nebo doplnění do pěti dnů písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným el. podpisem. Vzhledem k tomu, že údaje o totožnosti řidiče, sdělované provozovatelem, nejsou listinným důkazem, ale pouze informativním vodítkem pro další šetření správního orgánu k osobě, která přestupek mohla spáchat, elektronický podpis není v těchto případech striktně vyžadován. Tazatel se ale v případě takto vedené komunikace nemůže dožadovat sdělení konkrétních údajů k přestupku anebo se nemůže zprostit případné odpovědnosti za přestupek provozovatele vozidla, pokud nebude konkrétní osobě prokázáno spáchání přestupku.
Důležitost variabilního symbolu
Pokud je určená částka uhrazena v zákonné lhůtě na správný účet a identifikovatelný plátce je totožný s provozovatelem, uvedeným ve výzvě, bude uhrazená částka ručně přiřazena k příslušnému případu i když nebyl VS uveden nebo byl uveden chybně. Takovou platbu bude zpravidla možno akceptovat také v případě, že je ve zprávě pro příjemce uvedena správná RZ vozidla, která však nesmí figurovat ve více případech se stejnou výší určené částky. Pokud nebude možno pro chybějící údaje platbu přiřadit k příslušnému případu, bude vrácena zpět na účet plátce, popř. u plateb složenkou zaslána zpět jejímu plátci. Správným vyplněním VS předejdete případným komplikacím.
Pokuty ZTP, zásobování, vozidla s právem přednostní jízdy
Pokud se provozovatel vozidla domnívá, že ke spáchání přestupku vůbec nedošlo, musí se tato skutečnost prověřit ve standardním řízení o přestupku s řidičem, který vozidlo v době spáchání přestupku řídil. Provozovatel vozidla by tedy měl správnímu orgánu sdělit údaje o jeho totožnosti a tento řidič bude následně vyzván k podání vysvětlení.

V případě, že se jedná o jízdu vozidla s právem přednosti v jízdě, postačí písemné sdělení příslušného subjektu (dispečinku, vedoucího, operačního střediska apod.) o oprávnění použití zvláštního výstražného světla a znamení v daném místě a čase. Věc pak bude na základě tohoto písemného sdělení odložena.

V případě, že řidičem vozidla v době spáchání přestupku je příslušník bezpečnostního sboru, osoba podléhající vojenské kázeňské pravomoci (voják v činné službě) či osoba ve výkonu trestu nebo zabezpečovací detence, je třeba zaslat písemnou žádost o postoupení věci příslušnému orgánu k projednání přestupku podle zvláštních předpisů.

Ve výjimečných případech, zejména u neoprávněného zastavení a stání, lze pak přestupek s konkrétní osobou řidiče projednat s přihlédnutím k polehčujícím okolnostem. Pokud se provozovatel vozidla domnívá, že šlo o jednání v krajní nouzi, musí být taktéž tato skutečnost prokázána při standardním projednání přestupku s konkrétní osobou, která vozidlo v době spáchání přestupku řídila. V každém případě by tak měl provozovatel vozidla písemně sdělit správnímu orgánu údaje o totožnosti řidiče v době spáchání přestupku, který bude následně písemně obeslán.

Dva stejné oznámené přestupky (tentýž den, místo a blízký popř. stejný čas)-duplicita

Výjimečně může k takovému případu dojít (např. přestupek byl zjištěn a oznámen nezávisle na sobě policisty nebo strážníky z různých útvarů), je třeba uhradit pouze jednu určenou částku v zákonné lhůtě a tuto skutečnost bezodkladně písemně sdělit správnímu orgánu s uvedením obou spisových značek nebo jednacích čísel. Duplicitní oznámení bude následně bez dalšího odloženo ad acta.

Vozidlo je prodáno, stačí zaslat kopii kupní smlouvy?
Nepostačuje, neboť v případě, že nebude skutečný řidič vozidla v době spáchání přestupku zjištěn a postižen, za přestupek provozovatele vozidla odpovídá držitel, evidovaný v centrálním registru vozidel resp. uvedený v technickém průkazu vozidla, jak to stanoví zákon a jak je uvedeno v poučení, které tazatel obdržel. Také viz bod „vozidlo je prodáno, ale nebyla provedena změna v registru vozidel“.