ZÁSADY PRO ZMĚNU OSOBY NÁJEMCE BYTU NA ŽÁDOST SOUČASNÉHO NÁJEMCE BYTU PODANÉ V SOUVISLOSTI S PRIVATIZACÍ BYTŮ

Přijaté Usnesením číslo u02_0130 ze dne 04.03.2002 na 9. zasedání Rady MČ Praha 1

Formulář – Žádost o společný nájem bytuPDF, DOC

  • Převod nájemního práva z oprávněných nájemců bytu na jiné osoby nebude prováděn. Nájemní právo může být pouze rozšířeno z oprávněného nájemce bytu (resp. oprávněných společných nájemců) na další osoby.
  • Na žádost oprávněného nájemce bytu, kterému již byla doručena nabídka na odkoupení bytu, bude do nájemní smlouvy připsána další osoba (osoby) jakožto společný nájemce (společní nájemci), a to při splnění dále uvedených podmínek.
  • Rozšíření může být provedeno pouze na osoby, které ke dni podání žádosti splnily podmínku minimálně tříletého vedení společné domácnosti v daném bytě. V případě pochybností je na žadateli, aby nejisté skutečnosti prokázal.
  • Žádost bude obsahovat výslovné prohlášení, že nájemce bytu bere na vědomí právní důsledky rozšíření počtu nájemců bytu, zejména vznik společného podílového vlastnictví k bytu v případě jeho odkoupení.
  • Žádost bude opatřena úředně ověřenými podpisy oprávněného nájemce bytu (resp. všech oprávněných nájemců bytu, pokud by šlo o společný nájem bytu) i všech osob, na které má být nájemní právo rozšířeno.

Příloha k usnesení ORMČ Praha1 č. u02_0130 ze dne 4.3.2002 je veřejná