PROBLEMATIKA DANĚ Z NEMOVITOSTI v případech vlastnictví bytu dle zák. č. 72/94 sb., o vlastnictví bytů

Daň z nemovitostí je upravena v zákoně č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Daň z pozemku

Předmětem daně z pozemkůjsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. Předmětem daně z pozemků nejsou v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami. (§ 2 odst. 1, 2 zák. č. 338/1992 Sb.)

Poplatníkem daně z pozemkuje obecně vlastník (spoluvlastník) pozemku. V případech, kdy spoluvlastnictví pozemku je odvozováno od vlastnictví k bytu, který je evidován v katastru nemovitostí, jsou poplatníci daně povinni platit daň společně a nerozdílně ze spoluvlastnického podílu na pozemku, který odpovídá spoluvlastnickému podílu na společných částech stavby. (§ 3 odst. 4 zák. č. 338/1992 Sb.)

Základem daně je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu příslušného zdaňovacího období. (§5 odst. 3 zák. č. 338/1992 Sb.)

Sazba daně je upravena v § 6 zák. č. 338/1992 Sb. Sazba daně u zastavěných ploch a nádvoří, což by měl být nejčastější případ, činí 0,10 Kč za 1 m2. Základní sazba daně se násobí koeficientem 5,0. Výše koeficientu byla upravena obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/2001 Sb.

Daň ze stavby (bytu)

Předmětem daně ze staveb jsou byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. (§ 7 odst. 1 zák. č. 338/1992 Sb.)

Poplatníkem daněje vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. (§ 8 odst. 1 zák. č. 338/1992 Sb.)

Základem daněz bytu je výměra podlahové plochy bytu v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20 dále jen “upravená podlahová plocha”. (§10 odst. 2 zák. č. 338/1992 Sb.)

Základní sazbadaně činí u bytů 1 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy. (§11 odst. 1 písm. f) zák. č. 338/1992 Sb.). Základní sazba daně se násobí koeficientem 5,0. Výše koeficientu byla upravena obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/2001 Sb.

Od daně ze staveb jsou osvobozeny do zdaňovacího období roku 2002 včetně, byty převedené do vlastnictví fyzických osob z vlastnictví státu, obcí a družstev podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 72/1994), pokud nedošlo k dalšímu převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než na osoby blízké. (§ 9 odst. 1 písm. j) zák. č. 338/1992 Sb.) Toto osvobození se netýká bytů, které budou převáděny v roce 2002 a vlastníci bytových jednotek budou podávat daňové přiznání pro zdaňovací období roku 2003.

Dále jsou od daně za staveb osvobozeny byty, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají dávky sociální péče na základě zákona o sociální potřebnosti a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení.(§ 9 odst. 1 písm. n), odst. 3 zák. č. 338/1992 Sb.)

Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. lednazdaňovacího období. Povinnost podat daňové přiznání má každý vlastník, jehož kupní smlouva byla předána k provedení zápisu na Katastrální úřad kdykoli v průběhu předcházejícího roku (i kdyby se jednalo řádově o dny). Vlastník bytu uvede společně s bytovou jednotkou v daňovém přiznání také svůj spoluvlastnický podíl na pozemku, který byl s ním převeden. Daňové přiznání se podává i v případě, že je nemovitost osvobozena od daně, tj. i v případě nulové daňové povinnosti.

Pokud se kupující stanou vlastníky bytové jednotky v roce 2002 a tuto budou také vlastnit ke dni 1.1.2003, budou podávat daňové přiznání až pro zdaňovací období roku 2003 do 31.1.2003. Daňové přiznání se podává jednou, v dalších zdaňovacích obdobích, pokud nedojde ke změně daňové povinnosti, se daň pouze zaplatí.

Místně příslušným úřadem pro daň z nemovitostí je finanční úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází, tj. Finanční úřad pro Prahu 1, Štěpánská 28, Praha 1.

Daň z nemovitostí je splatná do 31. května zdaňovacího období, nepřesáhne-li částku 1000,- Kč. Pokud přesáhne částku 1000,- Kč je daň splatná ve čtyřech stejných splátkách a to nejpozději do 31.května, do 30. června, do 30. září a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Příklad:
V případě stavební parcely, která má 100 m2 pozemku nezastavěného stavbou (tzn. podléhá zdanění ), bude daň činit 50,- Kč. Vlastník bytové jednotky bude daň přiznávat a platit vlastním jménem ve výši odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na pozemku.

Daň v případě bytové jednotky o výměře 100 m2 bude činit 600,- Kč.