V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení 
Předseda 
Petr Burgr petr.burgr@praha1.cz
Místopředseda 
David Hanzlík 
TajemníkTelefonE-mail
Adriana Bubeníková221 097 293adriana.bubenikova@praha1.cz
Členové 
MUDr. Jiří Kučera 
Otakar Pištora 
Zdeněk Barták 
Jaroslava Nárožná 
Ivan Bednář 
David Pešek Dvořák 
Pavel Smeták 
Martin Vodehnal 

Rok 2022

1. jednání komise dne 16. 02. 2021 – Program – PDF, Zápis – PDF
2. jednání komise dne 29. 03. 2022 – Program – PDF, Zápis – PDF
3. jednání komise dne 18. 05. 2022 – Program – PDF, Zápis – PDF
4. jednání komise dne 16. 06. 2022 – Program – PDF, Zápis – PDF
5. jednání komise dne 31. 08. 2022 – Program – PDF, Zápis – PDF


Rok 2021

6. jednání komise dne 15. 12. 2021 – Program – PDF, Zápis – PDF
5. jednání komise dne 20. 10. 2021 – Program – PDF, Zápis – PDF
4. jednání komise dne 21. 09. 2021 – Program – PDF, Zápis – PDF
3. jednání komise dne 28. 07. 2021 – Program – PDF, Zápis – PDF
2. jednání komise dne 20. 05. 2021 – Program, Zápis – PDF
1. jednání komise dne 15. 02. 2021 per rollam – Program, Zápis – PDF


Rok 2020

4. jednání komise dne 16. 12. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
3. jednání komise dne 27. 08. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
2. jednání komise dne 24. 06. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
1. jednání komise dne 13. 05. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

Statut Programové rady Malostranské besedy

I.

Právní postavení Programové rady

 1. V souladu článkem 2.5. Smlouvy o smlouvě budoucí (dále jen „Smlouva“) uzavřenou mezi pronajímatelem Městskou části Praha 1 se sídlem Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1, IČ: 00063410 (dále jen „Pronajímatel“), a společností Malostranská beseda, a.s., se sídlem Malostranské nám. 35/21, IČ: 279 53 921, jako nájemcem (dále jen, „Nájemce“) všech provozů předmětu nájmu (dále jen „Předmět nájmu“) ze dne 5. 3. 2009 se vydává následující Statut Programové rady (dále jen „Statut“).
 2. Programová rada je poradním orgánem Pronajímatele a Nájemce v otázkách programového využití všech provozů Předmětu nájmu v souladu se Smlouvou a sestává jak ze zástupců Pronajímatele, tak ze zástupců Nájemce, a to včetně významných představitelů oboru, v nichž Nájemce uskutečňuje své činnosti v prostorách Předmětu nájmu. Jejím cílem je dbát na udržování vysoké umělecké úrovně programového využití Předmětu nájmu.

II.

Kompetence Programové rady

 1. Programová rada v souladu se Smlouvou dozírá nad souladem obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu s kulturní úrovní obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu a průběžně ho posuzuje, případně pak vznáší výhrady k obsahové náplni programového využití Předmětu nájmu. Programová rada může na nájemci požadovat informace ve věci obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu. Nájemce každoročně předkládá Radě městské části Praha 1 dramaturgický plán, týkající se programového využití Předmětu nájmu, k jeho schválení.
 2. V případě, že Programová rada nebude souhlasit s programovým využitím provozů Předmětu nájmu té které konkrétní obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu, takovýto svůj nesouhlas bude předně řešit s Nájemcem formou požadavku bezodkladné změny takovéto konkrétní obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu. Pokud Nájemce neuposlechne takovémuto požadavku Programové rady, bude Programová rada nucena svůj požadavek na změnu oné konkrétní obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu sdělit Radě městské části Praha 1 na jejím nejbližším zasedání, a to se žádostí, aby Rada městské části Praha 1 celou záležitost projednala a zaujala k ní své stanovisko z titulu odpovědného zástupce Pronajímatele.

III.

Složení Programové rady

 1. Programová rada je desetičlenná, přičemž pět jejích členů vždy tvoří osoby jmenované Pronajímatelem a dalších pět členů osoby jmenované Nájemcem, jinak řečeno, pět míst v Programové radě je vždy obsazováno zástupci určenými Pronajímatelem a dalších pět členů míst v Programové radě je vždy obsazováno zástupci určenými Nájemcem. Osoby určené Pronajímatelem jmenuje a odvolává Rada městské části Praha 1, osoby určené Nájemce jmenuje a odvolává představenstvo Nájemce.
 2. Předsedou Programové rady je zástupce jmenovaný Pronajímatelem, jímž je vždy člen Rady městské části Praha 1 zodpovědný za kulturu Městské části Praha 1, a místopředsedou Programové rady je vždy zástupce jmenovaný Nájemcem. Pokud by Nájemce neurčil místopředsedu Programové rady, nebude to mít žádné právní důsledky na výše v čl. II. tohoto Statutu uvedené kompetence Programové rady.

IV.

Práva a povinnosti členů Programové rady

 1. Funkční období člena Programové rady počíná jeho zvolením a končí odvoláním člena Programové rady, odstoupením člena Programové rady, úmrtím člena Programové rady či zánikem Programové rady jako celku. V případě odvolání člena Programové rady nebo odstoupení člena Programové rady skončí funkce člena Programové rady až dnem, kdy bude na jeho místo jmenován nový člen.
 2. Člen Programové rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to písemně oznámit. Byl-li jmenován Pronajímatelem, pak Radě městské části Praha 1, a byl-li jmenován Nájemcem, představenstvu Nájemce (dále jen „Příslušný orgán“). Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení člena Programové rady projednal nebo měl projednat Příslušný orgán, jemuž mělo být a také bylo odstoupení písemně oznámeno. Příslušný orgán odstoupení člena Programové rady projedná na svém nejbližším zasedání poté, co mu bude odstoupení z funkce doručeno. Jestliže člen Programové rady oznámí své odstoupení na zasedání Příslušného orgánu, končí výkon jeho funkce člena Programové rady uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li Příslušný orgán na jeho žádost jiné načasování zániku funkce.
 3. Člen Programové rady může být Příslušným orgánem odvolán zejména pro hrubé porušení svých členských povinností, které má vůči Programové radě. ·
 4. Členové Programové rady jsou povinni vykonávat svou funkci v Programové radě aktivně, s péčí řádného hospodáře, a to s cílem udržení vysoké kulturní úrovně obsahové náplně programového využití Předmětu nájmu. Členové Programové rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Pronajímateli či Nájemci způsobit škodu.
 5. Nárok na odměnu za členství v Programové radě se řídí vnitřními předpisy Nájemce a Pronajímatele.

V.

Tajemník Programové rady

Tajemník Programové rady zajišťuje administrativu Programové rady. Do funkce je jmenován a případně též z funkce odvolán Radou městské části Praha 1, přičemž se vždy jedná o zaměstnance Úřadu městské části Praha l. Ustanovení článku IV. Statutu se na tajemníka Programové rady jinak vztahují přiměřeně