Volný pohyb pracovníků, svoboda usazování a volný pohyb služeb jsou základní zásady vnitřního trhu Unie, které jsou zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Volný pohyb služeb mj. zahrnuje právo podnikatelů poskytovat služby na území jiného členského státu a za tímto účelem na území tohoto členského státu dočasně vysílat vlastní zaměstnance. Své zaměstnance tak muže k realizaci přeshraničního plnění vyslat jakýkoli podnikatel. Nezáleží tedy, zda se jedná o zaměstnavatele fyzickou či právnickou osobou.

Společná pravidla

Hlavní úprava vysílání zaměstnanců je zakotvena ve směrnici 96/71/ES o vysílání zaměstnanců, resp. ve směrnici 2014/67/EU o prosazování této směrnice. Tyto předpisy mj. zakládají ohlašovací povinnost, pakliže dojde k realizaci zakázky vyslaným zaměstnancem.

Česká republika uložila plnění této oznamovací povinnosti tuzemským příjemcům služeb. To však již neplatí. S účinností od 31. 7. 2019 došlo k přenesení informační povinnosti z tuzemského subjektu na zahraniční vysílající subjekt, tak, jak je obvyklé v okolních členských státech.

Změna v osobě oznamovatele

V souvislosti s přijetím změnového zákona č. 176/2019 Sb., kterým byl změněn zákon o pobytu cizinců na území České republiky a některé další související zákony, došlo k novelizaci rovněž zákona o zaměstnanosti, kde je oznamovací povinnost (§ 87) zaměstnavatele vysílajícího svého zaměstnance k plnění dočasné zakázky do České republiky zakotvena. Provedenou změnou byla odstraněna asymetrie notifikační povinnosti, neboť Česká republika jako jediná členská země uplatňovala tzv. „obrácenou“ notifikaci, tj. oznámení prováděla osoba, ke které byl zahraniční zaměstnanec vyslán. Oznamovací povinnost tak v konečném důsledku dopadla na samotné objednatele služby a to včetně nepodnikajících fyzických osob.

Oznámení o vyslání zaměstnance

Zaměstnavatel vysílající svého zaměstnance do České republiky je povinen informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce. Informační povinnost je třeba splnit bez ohledu na délku vyslání. Jedinou výjimku představují zaměstnanci v mezinárodní dopravě, jejichž vyslání do České republiky není nutno ohlašovat.

Pracovní podmínky

Informace o pracovních a mzdových podmínkách zaměstnanců vyslaných podle směrnice 96/71/ES na území České republiky jsou dostupné ze stránek Státního úřadu inspekce práce. Tato oficiální celostátní webová adresa plní roli kontaktního bodu pro vyslané pracovníky ve smyslu čl. 5 směrnice 2014/67/EU.

Lukáš Balada, vedoucí odd. Jednotné kontaktní místo