Rozsudek ve věci samé

Soudní dvůr Evropské unie svým rozsudkem ze dne 20. prosince 2017 ve věci (C-434/15) „služby spočívající v navazování kontaktů s neprofesionálními řidiči poskytovanou společností Uber“ rozhodl takto:

zprostředkovatelská služba, která pomocí aplikace pro chytré telefony za úplatu zprostředkovává kontakt mezi neprofesionálními řidiči používající vlastní vozidlo a osobami, které se potřebují přemístit po území města, musí být považována za neoddělitelně spjatou s přepravní službou, a proto musí být považována za službu v oblasti dopravy.

Otázky, kterými se soud zabýval

Soud se mimo jiného zabýval otázkou, zda se jedná o „službu informační společnosti“ ve smyslu Směrnice 2000/31/ES, o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu), a ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES nebo o činnost, kterou lze zahrnout do volného pohybu služeb podle Směrnice 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu.

Závěr soudu

Soud dospěl k závěru, že výše uvedená činnost musí být vyloučená z působnosti článků 59 Smlouvy o fungování Evropské unie, Směrnice 2006/123 a Směrnice 2000/31. Jinými slovy: Na služby v oblasti dopravy, kam shora uvedená činnost náleží, se volný pohyb v rámci Evropské unie nevztahuje. Zájemce musí požádat o vydání licence k poskytování služby v každé členské zemi zvlášť, pokud hodlá poskytovat službu souběžně na území více členských států.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropského soudního dvora ze dne 20. prosince 2017. Celé znění rozsudku ECLI:EU:C:2017:981 je k dispozici na stránkách Evropského soudního dvora.

Jak požádat o licenci v České republice?

Návod, jakým způsobem požádat o koncesi k provozování dopravní služby, naleznete na našich webových stránkách.

Lukáš Balada