Díky programu COVID-nájemné, ke kterému už v předstihu připravili odborníci z odboru technické a majetkové správy Úřadu MČ Praha 1 koncepční záměr, budou (po splnění všech náležitostí) náklady nájemců nebytových prostorů a dalších nemovitostí ve správě naší městské části po dobu tří měsíců pouze 20 % nájemného; Praha 1 sleví 30 % a 50 % nájemného zadotuje stát.

Slevu ve výši 100 % za duben 2020 získá jen ten nájemce nebytových prostor, který požádá o její přidělení formulářem, tak jak bylo uvedeno v dopise datovaném k 14. 4. 2020 s informací o usnesení Rady městské části Praha 1, která tuto možnost úlevy schválila. Sleva není automatická!

Účastnit se dotačního programu COVID NÁJEMNÉ může každý nájemce, který získal slevu na nájemném za duben 2020, neboť v součtu za rozhodné období duben-červen městská část udělila slevu více jak 30 %, což je podmínka programu. Při registraci do programu systému Ministerstva průmyslu a obchodu vygeneruje čestné prohlášení, které městská část Praha 1 těmto žadatelům potvrdí. Je třeba mít na paměti, že alespoň 50% z původního nájemného za rozhodné období, musí být zaplaceno nejpozději den před podáním žádosti o dotaci. Za zaplacení se považuje i využití městskou částí nabízeného zápočtu proti složené jistotě, v tomto případě však požadujeme z důvodů účtování, aby bylo zaplaceno celých 70 % rozhodného nájemného.

Nájemci (pachtýři), kteří nespadali do skupiny, které městská část Praha 1 poskytla slevu, a přesto mají na základě dotačního programu právo o dotaci COVID NÁJEMNÉ požádat, musí vyplnit žádost o poskytnutí 30% slevy za rozhodné období. Žádosti těch, kteří splní podmínky vypsané v již dříve zveřejněném záměru, budou předkládány Radě městské části Praha 1 k rozhodnutí.

Na základě usnesení rady městské části Praha 1 č. UR20_0337 městská část Praha 1 nebude k pohledávkám po lhůtě splatnosti připočítávat příslušenství v podobě zákonného úroku. Toto usnesení bylo dále zpřesněno tím, že toto pravidlo se týká jen pohledávek, které byly splatné v době od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020. Úrok z prodlení k těmto pohledávkám se začne přičítat až v okamžiku, kdy tyto pohledávky nebudou uhrazeny ani do 31. 12. 2020.

Nadále platí, že bylo-li nájemné hrazeno zápočtem proti složené jistotě, musí být tato jistota opět doplněna nejpozději do 30. 6. 2021.

Žádosti mohou zájemci podávat do 31. července 2020:

  • e-mailem na posta@praha1.cz,
  • nebo v listinné podobě na adresu:
    Městská část Praha 1
    OTMS
    Vodičkova 18
    115 68 Praha 1

Poradit se lze na také speciální telefonní lince 221 097 356. Další informace najdete na reality.praha1.cz (Záměry).