Reg. číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002284

Období realizace: 1.10.2021 – 31.12.2023

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vytvoření zcela nového modelu a způsobu řízení procesů zásobování s pozitivním vlivem na dopravu, životní prostředí a život obyvatel MČ Prahy 1 s důrazem na efektivnější plánování logistiky ve městě (jako součást strategického řešení city logistiky). Pro tyto účely bude provedena studie city logistiky na území MČ Prahy 1 a dále vyvinut moderní a škálovatelný systém pro realtime plánování a řízení zásobování provozoven, podnikatelských subjektů ad.

Co je cílem projektu:

Cílem projektu je vytvoření nového modelu a způsobu řízení procesů zásobování s pozitivním vlivem na dopravu, životní prostředí a život obyvatelů centra, využitelný na území MČ Praha 1, potažmo jiných MČ hlavního města Prahy s důrazem na efektivnější plánování logistiky tzv. poslední míle a omezení zbytečného opakovaného vjezdu zásobovacích vozidel do historického centra a zároveň zamezení záboru míst pro zásobování. Vytvoření sofistikovaného systému pro efektivní využívání parkovacích míst pro zásobování, s využitím přesné detekce jejich obsazení, algoritmické zpracování aktuálních dopravních dat (intenzita dopravního proudu, skladba dopravního proudu, dopravní události atp.) v reálném čase a rovněž dlouhodobých dopravních dat s cílem detekce trendů a predikce problematických časových úseků s cílem vytváření a poskytování kvalitních a spolehlivých real-time dopravních informací o obsazenosti vyhrazených parkovacích míst řidičům zásobovacích vozidel vhodnými komunikačními kanály (proměnné dopravní značky, mobilní aplikace, C-ITS systémy aj.).

Nový systém vyvinutý v rámci projektu bude pojat komplexně a robustně. Bude v sobě spojovat informace z terénu (informace z parkovacích zásobovacích míst) a analytických nástrojů (predikce, analýza míst dle obsazenosti atd.). Inovativnost celého řešení spočívá především v komplexním pojetí celého řešení a propojení jeho několika rovin a úrovní ve vazbě na dlouhodobě udržitelnou dopravu.

Zásadním inovativním výstupem bude systém realtime plánování zásobování využívající sběr a vyhodnocování dat o obsazenosti vyhrazených parkovacích míst na území MČ Praha 1 a dalších dopravních dat o mobilitě vozidel na území MČ Praha 1, včetně datového rozhraní pro export dat pro externí systémy (např. navigační aplikace, mobilní aplikace atp.) a reportingového nástroje.