Zákon o realitním zprostředkování byl  17. února 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů částce 18 pod číslem 39/2020 Sb. Vyhlášený zákon nabývá účinnosti 3. března 2020. Norma mění mj. také zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde zavádí novou vázanou živnost a současně zužuje rozsah živnosti volné. V této souvislosti došlo rovněž k uzpůsobení  formuláře, pomocí něhož se živnost volná profiluje. V rámci této živnosti lze nově provozovat pouze nákup, prodej, správu nebo údržbu nemovitostí. O věcném záměru (návrhu zákona) jsme vás informovali dříve, nyní proto ve zkratce. Realitním zprostředkovatelům zákon ukládá mj. i tyto povinnosti:

V okamžiku poskytnutí první úschovy informovat obecní živnostenský úřad

Současně s poskytnutím první úschovy peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy je realitním zprostředkovatelům uloženo informovat obecní živnostenský úřad.

Nejpozději do 3. května 2020 uzavřít pojištění odpovědnosti a doklad zaslat Ministerstvu pro místní rozvoj

Nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřít pojištění pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování v § 7 odst. 1 a 2 tohoto zákona a následně smlouvu (doklad) zaslat Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky.

Nejpozději do 3. března 2021 zajít na kterýkoli obecní živnostenský úřad a ohlásit živnost vázanou

Podnikatel, který hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat i po nabytí účinnosti tohoto zákona, musí nejpozději do 12 měsíců ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost*  realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné  způsobilosti pro provozování této vázané živnosti. Ohlášení nepodléhá správnímu poplatku.

Nejpozději do 3. března 2022 zajistit výkon činnosti pouze fyzickými osobami splňujícími požadovanou odbornou způsobilost

Splnění zvláštní podmínky může podnikatel, nebo jeho zaměstnanci mimo jiné prokázat doložením osvědčení o profesní kvalifikaci pro činnost realitního zprostředkovatele. Seznam autorizovaných osob, u kterých lze zkoušku vykonat, naleznete na portálu Národní soustavy kvalifikací.

Tématu se věnuje také zájmová samospráva podnikatelů např. Asociace realitních kanceláří České republiky, kde se mohou podnikatelé dobrovolně sdružovat. Informaci, o nejdůležitějších změnách, které zákon zavádí, přinesla rovněž Hospodářská komora České republiky.

Lukáš Balada, vedoucí odd. Jednotné kontaktní místo

* Změněno zákonem č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).