Vážení podnikatelé a spotřebitelé,

informujeme Vás o změně zákona o ochraně spotřebitele, která souvisí s adaptací českého práva na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/2394, o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů.

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Příloha č. 3 k zákonu o ochraně spotřebitele nově systematicky a jednotně stanovila působnost příslušných orgánů pro konkrétní oblasti upravené předpisy Evropské unie uvedené v příloze výše citovaného nařízení.

Působnost obecních živnostenských úřadů k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394  (§ 24d odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele)

Právní předpis na ochranu zájmů spotřebitelů ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení 2017/2394

Provedení předpisu v českém právním řádu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (Úř. vést. L 204, 26.7.2006, s. 1) Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v oblasti povinností provozovatelů cestovní kanceláře nebo cestovní agentury
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Uř. vest. L 334, 17.12.2010, s. 1)

Zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, v oblasti povinností provozovatelů cestovní kanceláře nebo cestovní agentury

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Uř. vest. L 55, 28.2.2011, s. 1)

Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě,            v oblasti práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS (Úř. vest. L 326, 11.12.2015, s. 1) Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v oblasti úpravy zájezdu.

Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, v oblasti zájezdů a spojených cestovních služeb

Změna živnostenského zákona

Zvláštní úprava obsažená v § 59 živnostenského zákona se tak stala nadbytečnou – toto ustanovení zákona bylo zrušeno, neboť příslušná pravomoc byla implementována  do  zákona o ochraně spotřebitele. Zákon byl vyhlášen 12. 5. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 88 pod číslem 238/2020 Sb. a je účinný od 1. 7. 2020.

Lukáš Balada, vedoucí odd. Jednotné kontaktní místo