Aktualizováno: 2. října 2020

Vážení podnikatelé a spotřebitelé,

od pondělí 5. října 2020 se rozšiřují protiepidemická opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních.

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací vláda České republiky zakazuje a omezuje konání hromadných akcí a dále omezuje činnost provozovatelů stravovacích služeb, tak, že zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22. a 6. hodinou. Dále nařizuje, že v čase mezi 6. a 22. hodinou může u jednoho stolu sedět maximálně šest zákazníků a zároveň v provozovně stravovacích služeb  nesmí být více zákazníků, než je v ní míst k sezení.

 

Povinná rouška

Celoplošně byla s účinností od 18. září 2020 současně zavedena povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest ,a to:

– ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

– v prostředcích veřejné dopravy.

Pravidlo „3R“letak_Pravidlo 3R

Informační leták si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb

S účinností od 5. října 2020 od 0:00 hodin až do odvolání tohoto mimořádného opatření  se omezuje:

a) činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
b) prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla:
 • je zajištěno, že v místě odběru pečivá nedochází ke shlukování osob,
 • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
c) provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že:
 • prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
d) provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 • zajistit odstupy mezi Stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
e) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
f) prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla:
 • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
 • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
g) činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
 • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí službykaždému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
h) provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
i) provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 • v hledišti je nejvýše 1 000 diváků,
 • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,
j) provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 • zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
 • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
 • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
k) provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 • při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 • jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
 • před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
l) provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
 • provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
 • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
 • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
 • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
m) provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 • doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
 • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce).
 • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
 • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
 • n) provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou,
 • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
o) sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
 • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 • součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

Informační zdroje

Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb a další omezení mohou být nyní upravena i lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu. Pro více informací sledujte stránky Ministerstva zdravotnictví a stránky Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Souhrn aktuálně platných mimořádných a ochranných opatření naleznete zde. Ministerstvo zdravotnictví pravidelně aktualizuje také mapu aktuální epidemiologické situace v okresech České republiky.

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti