chci provést vyúčtování zhodnocení obecního majetku, jak mám postupovat vůči úřadu a jaké doklady budu potřebovat?

Kde žádat?

  • odbor technické a majetkové správy

Vyřizuje:

  • referentky oddělení bytů a nebytových prostor ve spolupráci s techniky oddělení provozně technického dle katastru (ulice)

Postup:

  • Odbor technické a majetkové správy objedná posudek na základě § 667, odst. 1, občanského zákoníku, a to o co se zvýšila hodnota nebytového prostoru.
  • Ke dni ukončení nájemní vztahu se Technické zhodnocení Nebytového prostoru převede z majetku Nájemce do majetku Pronajímatele jako nepeněžité plnění, a to formou předávacího protokolu. Toto nepeněžní plnění se ocení zůstakovou cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odepisování nebo znaleckým posudkem (v návaznosti na ujednání v nájemní smlouvě). Takto stanovenou částku uhradí Pronajímatel Nájemci bankovním převodem na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy nejpozději do 30-ti (třiceti) pracovních dní po uskutečnění převodu.

Lhůta k vyřízení:

  • není, nejedná se o správní řízení

Odvolávací orgán:

  • není, nejedná se o správní řízení

Správní a místní poplatky:

  • žádné