Jak postupovat, když si chceme změnit jméno nebo příjmení

Formuláře

 • Žádost o změnu jména a příjmení – PDF, DOC
 • Žádost o změnu jména a příjmení nezletilého – PDF, DOC
 • Souhlas otce se změnou jména a příjmení nezletilého – PDF, DOC

Přílohy:

 • Změna jména/příjmení – XLS

Legislativa:

Základní informace

Vyřizuje:

 • Oddělení matrik, Odbor matrik, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68  Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon  e-mail  kancelář
 Hana Čepelová  +420 221 097 786 hana.cepelova@praha1.cz  109

Potřebujete:

K písemné žádosti je třeba doložit:

 • rodný list, popř. oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte
 • jde-li o osobu rozvedenou, doklad o rozvodu manželství, jde-li o osobu ovdovělou, úmrtní list
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení nebo potvrzení o státním občanství nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství uveden)
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení
 • jde-li o nezletilé dítě, souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Správní a místní poplatky:

 • povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného ….. 200,- Kč
 • povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení ….. 300,- Kč
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech ….. 3.000,- Kč

Poplatek se platí před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Od poplatku je osvobozena změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.

Od poplatku je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.

Rozšířené informace

Kde žádat?

 • Odbor matrik ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha1

Vyřizuje:

 • Oddělení matrik, Odbor matrik, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68  Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon  e-mail  kancelář
 Hana Čepelová  +420 221 097 786  hana.cepelova@praha1.cz  103

Postup:

 • Žádost o změnu jména nebo příjmení může podat občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR, nebo fyzická osoba, která není občanem ČR, ale má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky. O povolení změny jména nebo příjmení je třeba žádat u matričního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu na území ČR, popř. místa posledního trvalého pobytu v ČR nebo u Úřadu městské části Praha 1, pokud žadatel nikdy trvalý pobyt ne území České republiky neměl.

Potřebujete:

K písemné žádosti je třeba doložit:

 • rodný list, popř. oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte
 • jde-li o osobu rozvedenou, doklad o rozvodu manželství, jde-li o osobu ovdovělou, úmrtní list
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení nebo potvrzení o státním občanství nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství uveden)
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení
 • jde-li o nezletilé dítě, souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Lhůta k vyřízení:

 • 30, maximálně 60 dnů ode dne podání žádosti

Odvolávací orgán:

 • Odbor živnostenský a občanskosprávní, Magistrát hlavního města Prahy

Správní a místní poplatky:

 • povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného ….. 200,- Kč
 • povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení ….. 300,- Kč
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech ….. 3.000,- Kč

Poplatek se platí před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Od poplatku je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.

Od poplatku je osvobozena změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.