Jak postupovat, pokud chce cizí státní občan požádat o udělení státního občanství České republiky

Základní informace

Vyřizuje:

 • Ministerstvo vnitra České republiky

Kontakt:

Jméno a příjmení

telefon 

 e-mail

č. dveří 

 Ing. Jitka Horáčková  221 097 144 jitka.horackova@praha1.cz  106
Marie Fršlínková 221 097 499 marie.frslinkova@praha1.cz  112
Ing. Tereza Jirková 221 097 526 tereza.jirkova@praha1.cz  112
Monika Májová 221 097 152 monika.majova@praha1.cz  111
Bc. Kateřina Svobodová 221 097 113 katerina.svobodova@praha1.cz  113
Lenka Lacková 221 097 733 lenka.lackova@praha1.cz  110
Stanislava Sábová 221 097 114 stanislava.sabova@praha1.cz  113
Markéta Štosová 221 097 138 marketa.stosova@praha1.cz  110
Jitka Zimmermannová 221 097 425 jitka.zimmermannova@praha1.cz  111

Potřebujete:

 • formulář – Dotazník k žádosti o udělení státního občanství ČR (není na webových stránkách k dispozici, žadatel vyplňuje na úřadě)
 • doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, průkaz azylanta apod.
 • matriční doklady – rodný list, oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství (popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo  rozhodnutí o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého manžela)
 • žádost
 • životopis psaný volnou formou v českém jazyce
 • výpis z evidence trestů
 • doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka, základní znalosti  ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky
 • doklady prokazující pobyt žadatele na území České republiky
 • potvrzení, která nejsou starší 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky a u orgánů Finanční správy České republiky ani u orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek
 • doklady prokazující zdroje finančních prostředků
 • potvrzení o zaměstnání včetně výše příjmů, pracovní smlouvy
 • potvrzení o studiu, poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Správní a místní poplatky:

Udělení státního občanství České republiky:

 • zletilé fyzické osobě  se platí správní poplatek ve výši 2 000,- Kč
 • nezletilé fyzické osobě se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč
 • azylantovi se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč

Správní úřad může může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek v prvním případě až na částku 500,- Kč,  v ostatních dvou uvedených případech až na částku 100,- Kč.

Rozšířené informace

Kde žádat?

 • U krajského úřadu dle místa trvalého pobytu žadatele – v Praze 1 u odboru matrik Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Vyřizuje:

 • Ministerstvo vnitra České republiky

Kontakt:

Jméno a příjmení

telefon

e-mail

č. dveří

Ing. Jitka Horáčková 221 097 144 jitka.horackova@praha1.cz 106
Marie Fršlínková 221 097 499 marie.frslinkova@praha1.cz 112
Bc. Kateřina Svobodová 221 097 113 katerina.svobodova@praha1.cz 113
Monika Májová 221 097 152 monika.majova@praha1.cz 111
Ing. Tereza Jirková 221 097 526 tereza.jirkova@praha1.cz 112
Lenka Lacková 221 097 733 lenka.lackova@praha1.cz 110
Stanislava Sábová 221 097 114 stanislava.sabova@praha1.cz 113
Markéta Štosová 221 097 138 marketa.stosova@praha1.cz 110
Jitka Zimmermannová 221 097 425 jitka.zimmermannova@praha1.cz 111

Postup:

Státní občanství České republiky lze na žádost udělit fyzické osobě, která je integrována do společnosti v České republice, neohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo majetkové hodnoty a splňuje ostatní zákonné podmínky, kterými jsou:

1/ trvalý pobyt žadatele na území České republiky nepřetržitě

 • alespoň po dobu 5 let
 • alespoň po dobu 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem Evropské unie
 • po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let

2/ nebyl-li žadatel pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin

3/ prokáže-li žadatel znalost českého jazyka, základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společneských, zeměpisných a historických reáliích České republiky

4/ neporušil-li žadatel v posledních 3 letech závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k trvalému pobytu

5/ prokáže-li žadatel výši a zdroje svých příjmů za poslední 3 roky

6/ prokáže-li žadatel, že v posledních 3 letech výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi.

Ministerstvo může některé podmínky prominout. Důvody k prominutí jsou vymezeny zákonem.

Státní občanství České republiky uděluje Ministerstvo vnitra České republiky; žadateli vydá Listinu o udělení státního občanství České republiky.

Žádost se podává u krajského úřadu, v hlavním městě Praze u úřadu městské části. Žadatel k žádosti připojí

 • rodný list,
 • oddací list nebo doklad o vzniku partnerství,
 • doklad o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství,
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • výpis z evidence trestů,
 • životopis vypracovaný volnou formou v českém jazyce,
 • doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka, základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně společenských , zeměpisných a historických reáliích České republiky,
 • doklad prokazující pobyt na území České republiky a jeho pobyty v zahraničí,
 • potvrzení, která nejsou starší 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České repbliky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek,
 • potvrzení o tom, že je příjemcem starobního důchodu,
 • doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera,
 • doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí,
 • potvrzení o zaměstnanání včetně informace o výši příjmu,
 • pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání,
 • potvrzení o studiu,
 • poslední školní vysvědčenáí nebo jiné doklady prokazující studium.

Úřad s žadatelem vyplní dotazník a žádost zašle spolu se svým stanoviskem a s doklady stanovenými tímto zákonem nejpozději do 30 dnů od jejího podání ministerstvu.

Správní řízení o udělení státního občanství je zahájeno dnem, kdy žádost došla ministerstvu, a to pak o žádosti rozhodne do 180 dnů od zahájení správního řízení.

Fyzická osoba, které bylo uděleno státní občanství České republiky, nabývá státní občanství České republiky podle § 27 dnem složení tohoto slibu: „Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že budu dodržovat její Ústavu a ostatní zákony České republiky“. Státoobčanský slib se skádá slavnostně a veřejným způsobem před ředitelem krajského úřadu, v hlavním městě Praze před tajemníkem úřadu městské části hlavního města.

Potřebujete:

 • formulář – Dotazník k žádosti o udělení státního občanství ČR (není na webových stránkách k dispozici, žadatel vyplňuje na úřadě)
 • doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, průkaz azylanta apod.
 • matriční doklady – rodný list, oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství (popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo  rozhodnutí o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého manžela)
 • žádost
 • životopis psaný volnou formou v českém jazyce
 • výpis z evidence trestů
 • doklad o absolvování zkoušky znalosti českého jazyka, základní znalosti  ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky
 • doklady prokazující pobyt žadatele na území České republiky
 • potvrzení, která nejsou starší 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky a u orgánů Finanční správy České republiky ani u orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek
 • doklady prokazující zdroje finančních prostředků
 • potvrzení o zaměstnání včetně výše příjmů, pracovní smlouvy
 • potvrzení o studiu, poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Lhůta k vyřízení:

 • 180 dnů od doručení žádosti Ministerstvu vnitra České republiky

Odvolávací orgán:

 • Rozklad k Ministru vnitra ČR

Správní a místní poplatky:

Udělení státního občanství České republiky:

 • zletilé fyzické osobě  se platí správní poplatek ve výši 2 000,- Kč
 • nezletilé fyzické osobě se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč
 • azylantovi se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč

Správní úřad může může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek v prvním případě až na částku 500,- Kč,  v ostatních dvou uvedených případech až na částku 100,- Kč.

Sankce:

 • Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako žadatel o udělení státního občanství ČR uvede nepravdivý údaj nebo neúplný údaj o své bezúhonnosti v čestném prohlášení.
 • Za tento přestupek lze uložit pokutu do 20 000,- Kč.