Přílohy:

 • Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v Praze 1 – PDF

Odkazy:

Vyřizuje:

 • Odbor sociálních věcí – Oddělení sociální péče a služeb

Sociální pracovnice – rozdělení klientů dle trvalého bydliště:

 • Seznam ulic – PDF

Kontakt:

Potřebujete:

 • Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – PDF
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů – PDF
Formuláře jsou k vyzvednutí u příslušných sociálních pracovnic ve 3. patře.

Postup:

Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS, BDPS a BD může podat každý občan, který splní následující podmínky:

 • trvalé bydliště v městské části Praha 1 alespoň po dobu 3 let;
 • věk nad 63 let nebo zdravotní postižení;
 • žadatel i přes svou sníženou soběstačnost musí být schopen vést poměrně samostatný život a nevyžadovat komplexní 24hodinovou péči;
 • hlavním zdrojem příjmu je starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele;
 • závazek splnění podmínek pro bydlení v DPS, BDPS a BD obsažených v nájemní smlouvě.

Podmínky pro přidělení bytu v DPS, BDPS a BD nesplňuje osoba, která:

 • vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžaduje trvalé ošetření zdravotnickým personálem nebo trvalý dohled;
 • má indikaci psychotického onemocnění, chronického alkoholismu, drogové toxikomanie, závažného přenosného onemocnění (např. TBC);
 • má chování a způsob života, který znemožňuje běžné občanské soužití v domě;
 • má vůči Městské části Praha 1 neuhrazené pohledávky (zejména dlužné nájemné, místní poplatky, pokuty apod.).

Je-li žadatelem o byt v DPS, BDPS a BD osoba, která má již v nájmu byt ve vlastnictví Městské části Praha 1, který není bytem v DPS, BDPS a BD, je podmínkou vzniku nového nájemního vztahu k bytu v DPS, BDPS nebo BD ukončení stávajícího nájmu, jinak nový nájem nevznikne. Nájemce pro takovýto případ předkládá pronajímateli dohodu o ukončení nájmu s Městskou částí Praha 1.

V případě, že více žadatelů splňuje podmínky pro uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS, BDPS nebo BD, postupuje se při vyhodnocování žádosti podle následujících kritérií:

 • zdravotní stav žadatele (vyjádření ošetřujícího, popř. odborného lékaře);
 • věk;
 • sociální a bytové poměry žadatele;
 • ekonomické důvody;
 • potřebnost sociálních služeb.

Postup pro přijímání žádostí o pronájem bytů v DPS, BDPS nebo BD v Praze 1:

 • Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS, BDPS nebo BD podává žadatel písemnou formou, a to pouze na příslušném tiskopise, který lze vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 1. Tiskopis je též k dispozici ke stažení v elektronické podobě na internetových stránkách MČ Praha 1.
 • Součástí žádosti je vyjádření lékaře o vhodnosti umístění žadatele do bytu v DPS, BDPS nebo BD. V případě, že dle vyjádření lékaře je žadatel v léčbě psychiatra, je povinnou součástí žádosti i vyjádření odborného lékaře k tomu, zda psychická porucha žadatele vylučuje či nevylučuje jeho bydlení v DPS, BDPS nebo BD. O vyjádření lékaře, příp. odborného lékaře, si žadatel žádá sám, poplatek za toto vyjádření žadatel hradí též sám. K žádosti se dále přikládá kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (pokud je přiznán), kopie smlouvy o poskytování některé ze sociálních služeb (pokud je uzavřena). Doklady budou převzaty pouze s písemným souhlasem žadatele dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 • Manželské či partnerské dvojice, které žijí ve společné domácnosti a alespoň jedna osoba z nich splňuje podmínky pro přijetí do DPS, BDPS nebo BD, podávají společnou žádost.
 • Žadatel bude o zařazení do evidence žadatelů písemně vyrozuměn odborem sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 1.
 • Evidovaný žadatel je povinen, dojde-li ke změně zásadních podmínek pro možnost vyhovění jeho žádosti, oznámit a doložit tyto změny písemně odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 1.
 • Vedoucí oddělení sociální péče a služeb, po prošetření sociální a zdravotní situace žadatele, je oprávněn požadovat po žadateli předložení i dalších podkladů k žádosti a je oprávněn provádět sociální šetření za účelem zjištění sociálních, zdravotních a bytových poměrů žadatele.

Postup pro vyřizování žádostí o pronájem bytů v DPS, BDPS nebo BD v Praze 1:

 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1 posuzuje žádosti na základě žadatelem předložených podkladů a místního šetření v domácnosti žadatele.
 • Pracovník oddělení sociální péče a služeb, po prošetření sociální a zdravotní situace žadatele, je oprávněn požadovat po žadateli předložení i dalších podkladů k žádosti a je oprávněn provádět sociální šetření za účelem zjištění sociálních, zdravotních, ekonomických a bytových poměrů žadatele.
 • Pracovní skupina pro umísťování žadatelů do domů s pečovatelskou službou spravovanými MČ Praha 1 a Střediskem sociálních služeb Praha 1, kterou jmenuje Rada Městské části Praha 1, jednotlivé žádosti projedná a posoudí a výsledek spolu se svým vyjádřením a návrhem postoupí k projednání Komisi sociální Rady Městské části Praha 1.
 • Komise sociální předložené návrhy posoudí a se svým kladným či záporným vyjádřením všechny předloží k projednání a následnému schválení Radě Městské části Praha 1.
 • Rada Městské části Praha 1 rozhodne o přidělení volného bytu v DPS, BDPS nebo BD schválenému žadateli a vyzve Středisko sociálních služeb, aby vyrozumělo žadatele a podepsalo s ním nájemní smlouvu, a to do 1 měsíce od usnesení Rady MČ Praha 1.
 • Žadatel (společní žadatelé) je povinen nájemní smlouvu podepsat v termínu určeném usnesením Rady MČ Praha 1.

Lhůta k vyřízení:

 • Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Odvolávací orgán:

 • Na pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou není právní nárok.