Jak a kde požádat o rybářský lístek

Formuláře:

VYSTAVENÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

Jak a kde požádat o rybářský lístek

Formuláře:

 • Žádost o vydání rybářského lístku – PDF

Legislativa:

 • Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Vyřizuje:

 • Oddělení služeb a informací
 • Informační kancelář, Vodičkova 681/18, pasáž úřadu.

Kontakt:

Postup:

 • Rybářské lístky jsou vydávány pouze pro české občany s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 1 a cizincům, kteří se zdržují v obvodu MČ.
 • O vydání rybářského lístku žádá občan starší 15 let., za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce.
 • Rybářské lístky jsou vydávány na dobu 30 dní, 1 roku, 3 let, 10 let nebo na dobu neurčitou.

Potřebujete:

 • Českému občanu se vydá rybářský lístek po předložení občanského průkazu a dříve vydaného rybářského lístku. V případě prvého rybářského lístku musí žadatel předložit osvědčení o získání kvalifikace.
 • Cizinci se vydá rybářský lístek po předložení pasu a prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem nebo jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

 

Správní a místní poplatky:

 • 200,- Kč při vystavení rybářského lístku na 30 dní
 • 500,- Kč na dobu deseti let
 • 1000,- Kč na dobu neurčitou (500,- Kč pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo pro osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce)
 • Za děti do 15 let zaplatí jeho zákonný zástupce za vydání rybářského lístku:
 • na 10 let 250,- Kč
 • na dobu neurčitou 500,- Kč
Lhůta k vyřízení:
 • Na počkání

Odvolávací orgán:

Proti rozhodnutí o vydání nebo nevydání rybářského lístku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho převzetí k odboru ochrany prostředí MHMP, prostřednictvím odboru občansko správních agend Úřadu městské části Praha 1.

Právní předpisy:

zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) v platném znění, vyhláška 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., v platném znění

Související  právní předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Duplikát rybářského lístku: od 1. ledna 2014 se duplikát rybářského lístku nevydává.