Jak, kde a za jakých podmínek lze požádat o o výpis z evidence obyvatel

Formuláře:

 • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému – PDF

Vyřizuje:

 • Oddělení osobních dokladů

Kontakt:

 • Danuše Kafková, vedoucí oddělení osobních dokladů, tel: 221 097 656, e-mail : danuse.kafkova@praha1.cz

Potřebujete:

 • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis obyvatele; to neplatí v případě, kdy obyvatel podepíše žádost před zaměstnancem. Pokud má žádost formu datové zprávy, obyvatel ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Správní a místní poplatky:

 • Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč

Postup:

Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky (dále jen „občan“), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Kdo a za jakých podmínek

Žádost může podat obyvatel starší 15 let.
Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.
Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí, údaje o prohlášení za nezvěstného, údaje o prohlášení za mrtvého.

Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a číslem elektronicky čitelného identifikačního dokladu. Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel lze také podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (autentizace pomocí bezpečnostního osobního kódu, pokud má obyvatel bezpečnostní osobní kód zadán, a identifikace pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu). Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů. Při písemném podání lze využít tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému„. Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta.

Potřebujete:

 • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis obyvatele; to neplatí v případě, kdy obyvatel podepíše žádost před zaměstnancem. Pokud má žádost formu datové zprávy, obyvatel ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Lhůta k vyřízení:

 • Není zákonem stanovena , ve většině případů na počkání.

Odvolávací orgán:

 • Magistrát hl.m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

Správní a místní poplatky:

 • Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč

Ostatní doplňující informace:

Další účastníci

Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném oprávněným subjektům. Pravidla poskytování údajů a podmínky jejich využívání jsou dány zákonem o evidenci obyvatel nebo jiným právním předpisem.

Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

O poskytnutí údajů se v informačním systému evidence obyvatel provede záznam o datu a hodině výdeje a komu byly údaje poskytnuty. Tento záznam je jedním z údajů, jež lze obyvateli na žádost poskytnout.

zdroj: Ministerstvo vnitra ČR